งานฉลอง “รับขวัญสู่วัยบาลิฆ” คืออะไร? และทำไมต้องเฉลิมฉลอง?

244

لکل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

“สำหรับแต่ละประชาชาติในหมู่พวกเจ้านั้น เราได้มีบทบัญญัติและแนวทางไว้” (ซูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ โองการที่ 48)

อิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุด คำสั่งสอนต่างๆ สอดคล้องกับจิตสำนึกอันดั่งเดิมของมนุษย์และเป็นคุณประโยชน์สำหรับมนุษย์ทั้งสิ้น การปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอิสลามจะนำมนุษย์เข้าสู่ความสำเร็จและรุ่งโรจน์สูงสุดพัฒนาเพื่อสู่ความเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์ ดังนั้น “อะฮฺกาม” หรือบทบัญญัติในอิสลาม มุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิงที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และเข้าสู่วัยบรรลุนิติภาวะทางศาสนา หรือเข้าสู่วัยบาลิฆแล้วนั้น จะถูกเรียกว่า “มุกัลลัฟ” ดังนั้นบุคคลดังกล่าวจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอย่างครบถ้วน

วัยบาลิฆ (วัยบรรลุนิติภาวะทางศาสนา) สำหรับเด็กผู้ชาย มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ เด็กผู้หญิง มีอายุครบ 9 ปีบริบูรณ์ ดังนั้นเด็กมุสลิมคนใดก็ตามที่เข้าสู่วัยบาลิฆแล้ว จำเป็นต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติสำหรับสิ่งที่เป็นวาญิบ และออกห่างจากสิ่งที่เป็นฮารามอย่างเคร่งครัด

ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ได้ประทานให้กับมนุษยชาติ เพื่อทำให้มนุษย์ทุกคนประสพกับความรุ่งโรจน์ และมีวิถีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีมากมายนัก พระองค์ทรงประทาน “สติปัญญา” และ “ศาสนา” ผ่านศาสนทูตของพระองค์ และพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตไปสู่การมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า พระองค์ทรงมีบัญญัติในสิ่งที่มนุษย์ต้องปฏิบัติ ทำความดีที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและสังคม และพระองค์ยังทรงมีบัญญัติในสิ่งที่ห้ามปฏิบัติ ออกห่างจากความชั่วร้ายทั้งปวง ที่มีแต่จะส่งผลเสียต่อร่างกายจิตวิญญาณและสังคม ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ต้องการไปสู่ความรุ่งโรจน์ในชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า ก็จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์อย่างเคร่งครัด

ด้วยเหตุนี้การเข้าสู่วัยบาลิฆ หรือเข้าสู่วัยบรรลุนิติภาวะทางศาสนาของมุสลิมคนหนึ่งคนใดทั้งหญิงและชาย มวลมุสลิมถือว่าเป็นความโปรดปรานหนึ่งจากพระองค์ ที่พระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้ทรงมอบแก่มวลมุสลิมทุกคน และวันใดก็ตามที่เป็นวันซึ่งความโปรดปรานของพระองค์ได้ถูกประทานลงมาแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว ถือว่าวันนั้นคือ “วันอีด” อันเป็นวันที่ทุกคนต้องมีการเฉลิมฉลองเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ ด้วยการแสดงความยินดี ความรื่นเริง จัดงานเฉลิมฉลองอย่างมีเป้าหมายในวันอีดนั้นๆ

ทำไมการเข้าสู่วัยบาลิฆ คือวันอีดสำหรับมวลมุสลิม? คำตอบคือ เมื่อมุสลิมคนหนึ่งทั้งในแง่ของสติปัญญาและแง่ของร่างกายเข้าสู่สภาพของผู้ที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ นั่นหมายความว่าเขาได้กลายเป็นบ่าวผู้ที่พร้อมรับฟังคำสั่งและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ มุสลิมทุกคนต้องดีใจและภาคภูมิใจไม่ใช่หรือ?

บรรดานักวิชาการศาสนาระดับสูงหลายท่านได้จัดงานเฉลิมฉลองวัยบาลิฆให้กับลูกๆ และเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่มากวันหนึ่งของครอบครัว อาทิเช่น ซัยยิด บินฏอวูส อีกทั้งยังได้มีคำสั่งเสียให้มวลผู้ศรัทธาจัดงานเฉลิมฉลองเข้าสู่วัยบาลิฆให้กับลูกหลานของตนเอง ซึ่งจะเป็นงานเฉลิมฉลองที่จะคงอยู่ในความทรงจำทางจิตวิญญาณตลอดไป

งานเฉลิมฉลองสู่วัยบาลิฆ มีเป้าหมายเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ ทำความเข้าใจบทบัญญัติต่างๆ ของพระองค์ มีการปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

1- ทำการสุญูด (กราบกราน) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ เพื่อทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้ที่จะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และก้าวไปสู่การเป็นบ่าวที่แท้จริงของพระองค์

2- หยิบยื่นช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ขัดสน และจ่ายศอดาเกาะฮฺ

3- ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากบรรดามารร้ายทั้งปวง

4- ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ วิงวอนจากพระองค์ให้เป็นผู้ที่ประสพความสำเร็จในการเป็นบ่าวของพระองค์

คำกล่าวสาบานตนในวันเฉลิมฉลองเข้าสู่วัยบาลิฆ มีดังต่อไปนี้

1-โอ้… พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกร ณ เวลาแห่งความยิ่งใหญ่ ความรื่นเริงนี้ ข้าฯ พระองค์ขอให้สัญญากับพระองค์ว่า ข้าฯ พระองค์จะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์อย่างเคร่งครัด และจะมีวิถีการดำเนินชีวิตในหนทางของพระองค์ตลอดไป

2- โอ้…. พระองค์ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีนิรันดร ข้าฯ พระองค์ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรงเชิญชวนบ่าวผู้ต่ำต้อยคนนี้ในวันนี้ ข้าฯ พระองค์ขอให้สัญญากับพระองค์ว่า ข้าฯ พระองค์จะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์

3- โอ้…. พระองค์ผู้ทรงช่วยเหลือ พระผู้ทรงหยิบยื่นให้ พระองค์ได้ประทานความมีสุขภาพพลานามัยที่ดีแด่ข้าฯ พระองค์ ข้าฯ พระองค์ขอให้สัญญาว่า ข้าฯ พระองค์จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดี อยู่ในศีลธรรมอันดีงามตลอดไป

4-โอ้….. พระองค์ผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงเกื้อหนุน พระองค์ได้ประทานบิดามารดาที่เป็นผู้ศรัทธาแก่ข้าฯ พระองค์ ข้าฯ พระองค์ขอให้สัญญาว่า ข้าฯ พระองค์จะให้เกียรติ รัก เคารพ เชื่อฟัง ท่านทั้งสองตลอดไป

5-โอ้….. พระองค์ผู้ทรงเป็นเอกะ ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ ข้าฯ พระองค์ขอให้สัญญาต่อพระองค์ในช่วงเวลาที่ประเสริฐนี้ ว่า ข้าฯ พระองค์จะขอใช้ชีวิตในหนทางของพระองค์ตลอดไป ในวันนี้ข้าฯ พระองค์ได้เข้าสู่วัยบาลิฆแล้ว ข้าฯ พระองค์ดีใจเป็นยิ่งนัก ข้าฯ พระองค์ขอให้สัญญากับพระองค์ว่า จะไม่ทอดทิ้งนมาซ จะไม่ทอดทิ้งการเรียน การอ่าน พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การถือศีลอด และทุกๆ การปฏิบัติที่พระองค์ทรงมีพระบัญชา และจะไม่ข้องเกี่ยวกับทุกๆ สิ่งที่พระองค์ทรงห้ามปรามเอาไว้ ….. อามีน ยาร๊อบบัลอาละมีน ….