ความหมายของชีวิตและปรโลก

670

บรรดาผู้ที่ความหมายในชีวิตของพวกเขาถูกจำกัดอยู่กับจุดมุ่งหมายทางโลก ก็จะมีความพึงพอใจอยู่กับการได้มาซึ่งจุดมุ่งหมายเหล่านั้น เหมือนกับเด็กที่ดีใจจนพูดไม่ออกเมื่อได้รับช้อคโกแลตชิ้นเล็กๆ

ในคัมภีร์กุรอาน ได้กล่าวอธิบายถึงสถานการณ์ของคนเช่นนี้ไว้ดังนี้ :

“และพวกเขาปิติยินดีกับชีวิตทางโลก ขณะที่ชีวิตทางโลกหาใช่อื่นใด เมื่อเปรียบเทียบกับปรโลก นอกจากเป็นความเพลิดเพลิน(อันสั้น)”

ยังมีบรรดาผู้ที่มีความ เข้าใจกับ “ความหมายที่แท้จริงของชีวิต” เราอาจจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตของเรา แต่ไม่จำเป็นที่เป้าหมายทั้งหมดเหล่านั้นจะต้องเป็นที่น่าพึงพอใจ ความหมายของมันก็คือ ผู้เลือกสรรที่ดีคือบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จ ในการเลือกสรรที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง เราต้องระลึกไว้เสมอว่า โลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์ รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกแก่พวกเขาเพื่อเป็นเครื่องมือ สำหรับชีวิตที่แท้จริง

ศาสดามุฮัมมัด (ศ.) กล่าวว่า “แท้จริง โลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพวกท่าน และพวกท่าน(ถูกสร้างมา) เพื่อปรโลก”

ในเรื่องเดียวกันนี้ อิหม่ามอะลี (อ.) กล่าวไว้ว่า “แท้จริงแล้ว พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมาเพื่อผลที่ตามมาภายหลัง ของมัน และจะทรงทดสอบมนุษย์เพื่อให้เป็นที่ชัดเจนว่าใครมีการกระทำที่ดีมากกว่า เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อโลกนี้และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของมันเท่านั้น แท้จริงแล้ว มีการตอบแทนให้สำหรับโลกนี้และปรโลก จงเป็นภาคผลของปรโลก ไม่ใช่ของโลกนี้”

เมื่อพระผู้เป็นเจ้า เป็นจุดศูนย์กลางของความหมายแห่งชีวิต มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ เพียรพยายามเพื่อพระองค์ และอดทนต่อความยากลำบากทั้งปวงเพื่อเข้าถึงพระองค์ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางของความหมายแห่งชีวิต มนุษย์จะรู้เหตุผลสำหรับการมีชีวิตอยู่ของเขา รวมถึงชีวิตในอนาคตของเขาด้วย ดังนั้น มนุษย์จะหลดพ้นจากความสงสัยและความหลงลืม และจะภูมิใจในตัวเองเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่เพื่อรูปแบบที่ดีที่สุดรูปแบบเดียว ของชีวิต และท้ายที่สุด เขาจะพึงพอใจกับชีวิตของเขา