ปรัชญาการสร้างคู่ครองในอิสลาม

249

“พระองค์นั้นคือผู้ที่ได้ทรงบังเกิดพวกเจ้าจากชีวิตเดียวและได้ทรงให้มีขึ้นจากชีวิตนั้น ซึ่งคู่ครองของชีวิตนั้นเพื่อชีวิตนั้นจะได้มีความสงบสุขกับนาง ครั้นเมื่อชีวิตนั้นได้สมสู่นาง นางก็อุ้มครรภ์อย่างเบาๆ แล้วนางก็ผ่านมันไปครั้นเมื่อนางอุ้มครรภ์หนัก เขาทั้งสองก็วิงวอนต่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าของเขาทั้งสองว่า ถ้าหากพระองค์ทรงประทานบุตรที่สมบูรณ์ให้ข้าพระองค์แล้ว แน่นอนข้าพระองค์ก็อยู่ในหมู่ผู้ขอบคุณ”

ซูเราะห์ อัล อะรอฟ โองการที่ 189

“และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ ทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนาง และ ทรงมีความรักใคร่และความเมตตาระหว่างพวกเจ้า แท้จริงในการนี้ แน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ”30:21”

จากอัลกุรอานสองโองการนี้พอจะสรุปเกี่ยวกับการสร้างผู้หญิงได้ว่า เธอถูกสร้างมาสำหรับเป็นผู้อยู่เคียงข้างบุรุษ ซึ่่งปรัชญาการสร้างผู้หญิงคือเพื่อเธอจะเป็นที่พักพิงอันสงบสุขแก่บุรุษ แต่โดยเนื้อแท้การมีชีวิตคู่นั้นเพื่อให้ทั้งสองได้ได้สงบสุขอยู่เพื่อกันและกัน ความสุขสงบนั้นไม่สามารถทำได้ฝ่ายเดียวแต่ต้องเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายที่เนื่องมาจากความรักใคร่และความเมตตาสงสารดังที่กล่าวไว้ในโองการที่สอง โองการนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความใกล้ชิดของเขาทั้งสองนี้เป็นสัญญาณหนึ่งจากพระเจ้า และถ้าในโองการที่หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าการพักสงบเป็นการกระทำของฝ่ายเดียว มันก็จำเป็นจะต้องอธิบายตามมุมมองของโองการที่สองด้วย

อัลลามะห์ ตะบาตะบาอี ได้กล่าวถึง ความหมายของโองการนี้ไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงสร้างท่านจากคู่ของท่านเอง” นั่นก็หมายความว่าพระเจ้าได้สร้างสิ่งทีคล้ายคลึงกันจากมนุษย์ผู้ชายเองเพื่อทำให้เกิดประโยชน์และเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพราะมนุษย์ชายหญิงทุกคนนั้นได้ถูกสร้างให้มีร่างกายที่สอดคล้องสมดุลย์เติมเต็มให้ความสมบูรณ์ซึ่งกันและกันได้ และรวมด้วยความรักจึงเกิดผลิตผลเพื่อสืบทอดทายาทลูกหลานสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้น

ความปรารถนาทางกาย ได้ก่อให้เกิดความโหยหาที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกัน การแต่งงานมีคู่ชีวิตสามีภรรยาเป็นของตัวเองจึงมีความจำเป็นและสำคัญ เพื่อทั้งสองจะได้พบกับความสมบูรณ์ได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองขาดหายไป ความสุขสงบจะบังเกิดขึ้นในจิตใจ ตรงกันข้ามผู้ที่ไม่สามารถได้รับการตอบสนองความปรารถนาอันนี้จะอยู่ในภาวะที่ร้อนรนแสวงหาสิ่งที่มาเติมเต็มชีวิตอยู่เสมอซึ่ง”ความต้องการทางเพศ”ปรากฏอยู่ทั้งหญิงและชาย

ดูเหมือนสิ่งที่อัลกุรอานได้แสดงให้เห็นไม่ใช่เป็นเพียงปรัชญาในการสร้างผู้หญิง แต่อัลกุรอานได้ชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมต่อกันในด้านชีวิตและจิตวิญญาณ ความผูกพันธ์ของทั้งสองฝ่าย ด้วยเหตุนี้การสร้างผู้หญิงจึงต้องมีความเกี่ยวพันธุ์กับผู้ชาย เพราะผู้หญิงถูกสร้างขึ้นมาจากเนื้อซึ่งเป็นเนื้อของชาย และโดยการแต่งงานจึงทำให้ทั้งสองเป็นอาภรณ์ซึ่งกันและกัน

โดย มัรยัมกุบรอ

แก้ไข ตรวจทาน โดย Batoul Jj