อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือใคร?

168

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ บุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลก ผู้สร้างความหวังและเป็นความหวังแก่ประชาชาติผู้ได้รับการกดขี่ทั้งหลาย

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ แบบอย่างอันสมบูรณ์ของการเป็นมนุษย์

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ แบบฉบับของศาสดามุฮัมมัด (ซล.) ที่มีชีวิตแห่งยุคสมัย

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ให้ชีวิตแก่อิสลามอีกครั้งหลังจากที่ดับมอดมานานนับ 1000 ปี

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ตัวอย่างเป็นจริงของโองการที่กล่าวว่า “พวกเขา (ผู้ปฏิเสธ) ต้องการจะดับแสงสว่างของอัลลอฮ์ ด้วยปากของพวกเขา แต่พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ไม่ทรงยินยอม ทว่าทรงทำให้แสงสว่างของพระองค์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และแม้ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธจะไม่ชอบก็ตาม” (ซูเราะฮ์เตาบะฮ์ โองการที่ 32)

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้จุดประกายการต่อสู้กับบรรดาผู้กดขี่ทั้งหลาย

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้กระชากหน้ากากของซาตานมารร้ายรัฐบาลอเมริกา และยิวไซออนนิสต์ ผู้กดขี่ข่มเหง ผู้ปล้นสะดม และเอาเปรียบประชาคมโลก

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศให้โลกรับรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต และคู่ควรแก่การหวงแหนคือ อิสลาม อิสลามคือศาสนาแห่งความสันติ ศาสนาแห่งเมตตา ศาสนาที่ควรค่าแก่การเคารพนับถือ และเป็นศาสนาแห่งประชาชาติทั้งหลาย

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่ามนุษย์ทั่วโลกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ บนพื้นฐานของความรักความเข้าใจ ถ้ามนุษย์ทุกคนมีความพอดีรู้จักประมาณตน และเคารพในความเป็นมนุษย์ของคนอื่น

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่าโลกเป็นสมบัติของทุกคน ดังนั้น ทุกคนมีหน้าที่ดูแลรักษาและหวงแหนโลก จงอย่าทำลายโลก แต่จงร่วมมือกันต่อต้านบรรดาผู้โอหัง และบรรดาผู้กดขี่ทั้งหลาย เพื่อให้โลกน่าอยู่ และเป็นสมบัติของมนุษยชาติต่อไป

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่า หากประชาชาติหนึ่งใดปรารถนาความสำเร็จในชีวิต ดังนั้น เขาจงสร้างเอกภาพ และความสามัคคีเพราะสิ่งนี้คือ พลังอันแท้จริง

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่ามุสลิมทั้งมวลบนโลกนี้คือพี่น้องกัน ไม่มีชีอะฮ์ ไม่มีซุนนีย์ ไม่มีตะวันออก และไม่มีตะวันตก มีแต่อิสลาม และความรักใคร่ซึ่งกันและกัน

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่าสันติภาพของโลกมิได้เกิดขึ้นจากน้ำมือของใครคนใดคนหนึ่ง ทว่าต้องเกิดจากน้ำมือของคนทั้งโลก ฉะนั้น จงร่วมกันต่อต้อนอภิมหาอำนาจที่คิดจะครอบงำโลก และคิดว่าโลกนี้เป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่าอภิมหาอำนาจอย่างอเมริกาไม่สามารถทำอะไรใครได้ ถ้าผู้นั้นยึดมั่นในหลักการ และเชื่อมั่นในอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า และความเลวร้ายนั้นจะย้อนกลับไปหาเขาเอง ซึ่งปัจจุบันท่านทั้งหลายก็ประจักษ์แล้วว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับรัฐบาลของอเมริกา ความอดยาก และความยากจนกำลังโหมกระหน่ำพวกเขาทุกวัน จะมีใครบ้างที่คาดคิดว่าสักวันหนึ่งอเมริกาที่เคยประกาศว่าตนคือตำรวจโลก ผู้ให้ความคุ้มครองประเทศน้อยใหญ่ ประชาชนของพวกเขาต้องมาคุ้ยถังขยะเพื่อหาเศษอาหารประทังชีวิต

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่าอเมริกาคือซาตานมารร้ายตัวใหญ่ที่คอยปล้นสะดมประชาชาติบนโลกนี้ อะไรเกิดขึ้นที่เวียดนาม อิรัก อัฟกานิสถาน และปาเลสไตน์ ยังจะมีความเลวร้ายใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการปล้นสะดม และคร่าชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่าจงยึดมั่นในศาสนา และหลักการของตน เมื่อใดที่สูเจ้าเคลือบแคลง และมีความสงสัยในหลักการของตน เมื่อนั้นสูเจ้าจะตกเป็นเหยื่อของศาสนาจัดตั้งแห่งรัฐบาลอเมริกา และยิวไซออนนิสต์ และวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาแล้วว่า ศาสนาและลัทธิจัดตั้งนั้นคืออะไร มีผู้คนกี่มากน้อยที่มีความเชื่อผิดๆ และหลงทางออกไป พวกเขากำลังคร่าชีวิตผู้อื่นโดยแอบอ้างว่าเป็นหลักการของศาสนา

imamkhomaini07

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ยกย่องคุณความดี และประกาศเสมอว่า ณ เบื้องพระพักตร์แห่งพระผู้เป็นเจ้าจงอย่าทำบาป แต่จงสำรวมตนต่อพระองค์ตลอดเวลา

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศเสมอว่า บุคคลใดก็ตามไม่ทำบาป และสำรวมตนตลอดเวลาเขาคือผู้ได้รับชัยชนะทั้งโลกนี้และโลกหน้า

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของมนุษย์คือ อารมณ์ฝ่ายต่ำ ดังนั้น จงเร่งรีบขัดเกลาจิตวิญญาณและยกระดับจิตใจให้สูงส่งตลอดเวลา

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์มิได้อยู่ที่ตำแหน่งลาภยศ การสรรเสริญ บารมี ความร่ำรวย หรือการมีทรัพย์สินจำนวนมากมาย ทว่าคุณค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์คือ คุณธรรม และมโนธรรมแห่งจิตใจ ดังนั้น จงเร่งสร้างและพัฒนาจิตใจของท่านให้มีมโนธรรมเถิด

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่าพวกท่านทั้งหลายจงมุ่งมั่นอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นนิจสิน เพราะจะทำให้ลิ้นของท่านอ่อนไหว จิตใจไม่แข็งกระด้าง และยังเพิ่มพูนความนอบน้อมถ่อมตนต่อพระผู้เป็นเจ้าให้แก่ตนเอง

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่ามนุษย์มีหน้าที่ปฏิบัติคุณงามความดี และโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติเช่นนั้น ซึ่งทุกๆ ความดีงามนั้นมีเป้าหมาย และเป้าหมายของความดีคือ พระเจ้า ดังนั้น พวกท่านทั้งหลายจงอย่าประพฤติดีเพื่อแลกกับสิ่งอื่น ที่นอกเหนือไปจากพระเจ้า

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้ประกาศว่าความดีงามใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติไปโดยมิได้วางอยู่บนพื้นฐานของการขัดเกลาจิตใจแล้วละก็ วันหนึ่งสิ่งนั้นจะนำพาท่านไปสู่วิถีของมารร้ายซาตาน

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้แสดงตนให้เห็นว่าสองสภาวะที่มีอยู่ในตัวมนุษย์คือ ความเป็นมนุษย์ และความเป็นเดรัจฉาน มนุษย์สามารถเอาชนะมันได้ ซึ่งท่านคือผู้ที่ได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ที่แท้จริงนั้นเป็นเช่นไร

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้แสดงตนให้เห็นว่าตาแห่งปัญญาของมนุษย์สามารถเปิด และมองเห็นโลกกว้างได้ตลอดเวลา ถ้าหากผู้นั้นสำรวมตนต่อพระเจ้า ดังที่พระองค์ตรัสว่า “จงสำรวมตนต่อพระเจ้าแล้วพระองค์จะสอนวิชาการแก่เจ้า”

อิมามโคมัยนี (รฎ.) คือ ผู้แสดงตนให้เห็นว่าเกียรติยศและบารมี ไม่ควรสั่งสมด้วยอำนาจ หรือการช่วงชิง หรือการใช้ทรัพย์หว่านซื้อมา ทว่าควรสั่งสมสิ่งนั้นด้วยวิถีแห่งการอิบาดะฮ์ (การเคารพภักดี) เพราะว่าเกียรติยศ และบารมีเป็นของพระเจ้าและศาสนทูตของพระองค์