การปกป้องรักษามิตรสหาย และผลตอบแทน

148

บทเรียนล้ำค่าหนึ่งที่ท่านซัยยิดอะลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของโลกชีอะฮ์ได้สอนแก่นักเรียนในชั้นเรียนของท่าน ก่อนเข้าสู่บทเรียนอยู่เป็นนิจสิน คือการนำฮะดีษ ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) มากล่าวตักเตือนนักเรียนของท่านอยู่เสมอ ดังฮะดีษที่จะนำเสนอต่อไปนี้

ในหนังสืออัลกาฟีย์ มีรายงานหนึ่งจากท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ถูกบันทึกเอาไว้ เกี่ยวกับการปกป้องรักษามิตรสหาย และผลตอบแทนของการปกป้องรักษามิตรสหาย โดยท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ได้มีวจนะไว้ว่า “พระองค์อัลลอฮ์จะทรงปกป้องรักษาบุคคลซึ่งเขาได้ทำการปกป้องรักษามิตรสหายของเขา”

ความหมายที่แท้จริงของการปกป้องรักษามิตรสหายในวจนะข้างต้นของอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ไม่ได้จำเพาะสำหรับการปกป้องรักษาทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่การปกป้องดังกล่าวรวมถึงการปกป้องรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของมิตรสหายอีกด้วย

การปกป้องรักษา การปกปักษ์มิตรสหายที่ถูกต้องตามวจนะข้างต้นของอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) คือการปกป้องรักษาจากทุกๆ เรื่อง ในทุกๆ แง่มุม ของมิตรสหาย พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) จะทรงปกป้องรักษาบุคคลที่เขานั้นได้ปกปักษ์รักษามิตรสหายของเขา

การปกป้องรักษา การปกปักษ์มิตรสหาย ดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในศาสนาอิสลามประการหนึ่ง เนื่องจากการปฏิบัติดังกล่าวจะนำมาซึ่งความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในหมู่มวลมุสลิมทั้งผอง การที่บุคคลหนึ่งได้ดูแลเอาใจใส่ต่อมิตรสหายของเขา และเขาได้ปกป้องรักษามิตรสหายของเขา ผลตอบแทนของการปฏิบัตินั้นของเขา คือการที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) จะทรงปกป้องรักษาเขาให้อยู่ในความคุ้มครองของพระองค์

แต่ทว่าอิสลามได้เน้นย้ำอีกว่า การปกป้องรักษามิตรสหายในที่นี้ ไม่ได้หมายความรวมถึงการปกป้องรักษาต่อการการะทำความผิดบาปของเขาแต่ประการใด ซึ่งโดยปกติแล้วการปกป้องรักษามิตรสหายในทุกๆ เรื่อง ก็จะมีอยู่ในทุกๆ หมู่มิตรสหาย พรรคพวก และผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันเสมอไป เราจึงเห็นได้ว่า เมื่อมีการกระทำความผิด ความชั่วเกิดขึ้นจากคนหนึ่งคนใดก็จะมีการปกป้องรักษาคนนั้นทันที เนื่องจากเป็นพรรคพวก ผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน หรือเป็นมิตรสหายรักกัน

การปกป้องรักษามิตรสหายในเรื่องความผิด ความชั่ว คือการทำลายมิตรสหาย การสร้างความเดือดร้อนให้กับมิตรสหาย มากไปกว่านั้น คือการทำลายตัวของเขาเอง

เป้าหมายของการปกป้องรักษามิตรสหายในวจนะของอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) จนนำไปสู่การได้รับการปกป้องรักษาตนเองจากพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) คือการรักษาเกียรติยติศักดิ์ศรีของผู้ศรัทธา ซึ่งเป็นพี่น้องผู้ศรัทธาที่แท้จริงเท่านั้น