พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) น่ากลัว อย่างนั้นหรือ? ตอน 2

238

ในที่สุดความหมายของการเกรงกลัวพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ในทัศนะของอิสลาม หรือในทัศนะของผู้ศรัทธาที่แท้จริง คือความกลัวที่มีต่อการลงโทษทัณฑ์ของพระองค์ ซึ่งเป็นการลงโทษที่เป็นผลมาจากการละทิ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงมีบัญชา และกระทำความชั่วเท่านั้น

เพราะในความเป็นจริงพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) คือพระผู้ทรงเมตตา พระผู้ทรงเผื่อแผ่ พระผู้ทรงให้ เมื่อพระองค์ทรงเป็นเช่นนั้น สมควรแล้วหรือที่มนุษย์จะมีความกลัวต่อพระองค์

ในบทความก่อนหน้านี้เราได้กล่าวไปแล้วว่า ความกลัว จะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีความรู้สึกถึงภัยอันตรายที่จะมีมาเท่านั้น แต่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ไม่มีวันที่พระองค์จะเป็นเหตุให้มนุษย์มีความรู้สึกถึงภัยอันตรายได้อย่างแน่นอน ทว่าสิ่งเดียวที่มนุษย์จะมีความรู้สึกถึงภัยอันตรายได้ก็คือการลงโทษทัณฑ์จากพระองค์ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีของตัวมนุษย์เอง

ด้วยเหตุนี้เอง “ความกลัว” ดังกล่าวของมนุษย์ จึงเป็นความกลัวต่อการปฏิบัติในสิ่งที่ชั่วร้ายของตัวมนุษย์เอง ที่จะนำมานุษย์ไปสู่การถูกลงโทษทัณฑ์จากพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)
พระองค์ได้ทรงมีพระดำรัสไว้ในอัลกุรอานโองการหนึ่งที่ว่า ทุกๆ ความชั่วร้ายที่ประสพกับมนุษย์ ล้วนเกิดจากตัวของมนุษย์เองทั้งสิ้น และทุกๆ ความดีงามที่มีมายังมนุษย์ ล้วนเป็นความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ทั้งสิ้น

ดังนั้นสามารถที่จะสรุปได้ว่า “จงเกรงกลัวพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)” นั่นหมายถึง “ความกลัว” ของมนุษย์ทุกๆ คน จากผลลัพธ์ต่างๆ ของการปฏิบัติความผิดบาปของตนเอง ซึ่งมนุษย์มีความรู้สึกถึงภัยอันตรายนิรันดร คือการถูกลงโทษทัณฑ์จากพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ในวันแห่งการตัดสิน

ภารกิจของผู้ศรัทธาที่แท้จริง คือการมีความกลัวต่อผลลัพธ์ของการปฏิบัติต่างๆที่ไม่ดีของตนเอง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาของการดำเนินชีวิต และผลที่จะได้รับของการมีความกลัวข้างต้น ก็คือการออกห่างจากการกระทำความผิดทั้งปวง และมุ่งมั่นในการทำความดีเพื่อพัฒนาตัวตนให้เป็นบ่าวที่ดีเลิศของพระองค์ได้ในที่สุด

ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) ได้มีวจนะว่า “จงใช้ชีวิต (ปฏิบัติภารกิจเพื่อโลกหน้า) เสมือนว่าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายในการใช้ชีวิตของท่านเถิด”

ถ้าหากมนุษย์สามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนดั่งวจนะของท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) มนุษย์ก็จะไม่ขาดตกบกพร่องภารกิจต่างๆ ในการดำเนินชีวิตอีกเลย มนุษย์จะรักษาตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆ แห่งโลกอาคิรัต ด้วยความกลัวต่อการถูกลงโทษทัณฑ์จากความผิดบาปของตน พร้อมกับการมีความหวังต่อความเมตตาอันไพศาลของพระองค์ อินชาอัลลอฮ์

เรียบเรียงโดย อะบูเกาษัร