ใครจะเผากุรอาน?

203

คนต้นคิดที่จะเผาคัมภีร์อัล-กุรอานของอิสลามเป็นใคร? บาทหลวงคริสเตียนคนหนึ่งกระนั้นหรือ?

หากจะถามคนผู้นั้นว่า ถ้ามีใครเขียนชื่อของพระเยซูคริสต์ลงบนกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วส่งให้เขาเผา เขาจะเผามันไหม? ถ้ามีใครเขียนชื่อของศาสดาโมเสสลงบนแผ่นกระดาษให้ยื่นให้คนยิวเผา เขาจะเผามันไหม? สิ่งที่บาทหลวงคนนั้นคิดจะทำก็คือเรื่องเดียวกันนี้

ในคัมภีร์อัล-กุรอาน มีชื่อของพระเยซูคริสต์ถูกกล่าวถึงไว้อย่างมีเกียรติถึง 29 ครั้ง และมีชื่อของศาสดาโมเสสด้วยความประเสริฐ 129 ครั้ง ในขณะที่มีชื่อของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ถูกกล่าวถึงไว้เพียง 4 ครั้งเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีชื่อของศาสดาทั้งหมด 24 ท่านที่ระบุอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลก็ได้ถูกกล่าวถึงไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอาน บรรดาผู้ที่จะเผาอัล-กุรอานจะรู้หรือเปล่าว่าพวกเขากำลังจะเผากระดาษที่มีชื่อของพระเยซูคริสต์ ศาสดาโมเสส และศาสดาทั้งหมด 24 ท่านดังกล่าวนั้น

ปัญหาของเรื่องคือ พวกเขาไม่เคยสนใจที่จะอ่านคัมภีร์อัล-กุรอาน ขอให้พวกเขาเหล่านั้นได้อ่านอัล-กุรอานฉบับแปลในภาษาของพวกเขา (ซึ่งหาได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ต) แล้วค่อยตัดสินใจว่าการเผาคัมภีร์อัล-กุรอานนั้น เป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทำ รับรองว่าพวกเขาจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเมื่อได้อ่านมันในภายหลัง ข้อกล่าวหาร้ายแรงต่อพระนางแมรี่(พระแม่มารี) พระเยซูคริต์ และศาสดาอื่นๆ ที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มต่างๆ ถูกลบล้างอย่างเกลี้ยงเกลายิ่งในคัมภีร์อัล-กุรอาน พระนางแมรี่ได้รับการยกย่องด้วยเกียรติสูงสุดในหมู่สตรีทั้งหมดในโลกนี้ การถือกำเนิดของศาสดาโมเสสและการแต่งงานของท่านได้ถูกกล่าวอธิบายไว้อย่างน่ายกย่องที่สุด ไม่มีถ้อยคำเสียหายแม้แต่คำเดียวในคัมภีร์อัล-กุรอานเมื่อกล่าวถึงศาสดาทุกท่านที่ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ไบเบิล

ทำไมจึงคิดเผาคัมภีร์อัล-กุรอาน? ไปเผาหนังสือเล่มอื่นที่ตั้งข้อกล่าวหาอย่างไม่มีหลักฐานต่อศาสดาทั้งหลายของพระเจ้าดีกว่า นั่นคือเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุด หากใครได้อ่านคัมภีร์อัล-กุรอานในฉบับแปลด้วยความเข้าใจในความหมาย เขาจะยอมรับว่ามันเป็นหนังสือที่ดีที่สุดในโลก ทุกถ้อยคำเป็นพระพจนารถของพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของอาดัม, อับราฮัม, โมเสส และเจซัส(ขอความจำเริญจงประสบแด่พวกท่านทั้งหมด) ไม่เคยมีคำไหนถูกเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่คำเดียวในรอบ 1431 ปีมาแล้ว ทุกถ้อยคำยังคงอยู่เหมือนกับฉบับเก่าแก่ดั้งเดิมที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตุรกีและเลนินกราด

มันเป็นแนวคิดที่ผิดถนัดที่มีใครคิดว่าคัมภีร์อัล-กุรอานถูกประพันธ์ขึ้นโดยศาสดามุฮัมมัด(ศ.) คนที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องการอ่านเขียนจากใคร และไม่เคยเข้าศึกษาวิชาการศาสนาจากโรงเรียนใด จะสามารถเขียนหนังสือมากกว่า 600 หน้า ที่อธิบายถึงทฤษฎีที่ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศ โดยไม่มีความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวได้อย่างไร? ยิ่งกว่านั้น อัล-กุรอานยังใช้ภาษาอาหรับในรูปแบบวรรณคดีชั้นสูง

อัล-กุรอานจะเป็นผลงานเขียนของมนุษย์ได้อย่างไร มันเป็นคัมภีร์ที่อธิบายถึงพัฒนาการทางชีววิทยาของตัวอ่อนในครรภ์ที่ละเอียดอ่อน วิทยาศาสตร์ในอวกาศ สมุทรศาสตร์อันซับซ้อน และในรอบกว่า 1400 ปีมานี้ ยังไม่มีใครพบข้อโต้แย้งหรือความผิดพลาดได้เลยแม้แต่ข้อเดียว? ทุกถ้อยคำในอัล-กุรอาน คือพระพจนารถของพระเจ้าพระองค์เดียวกันกับพระเจ้าของอาดัม, อับราฮัม, โมเสส และพระเยซูคริสต์

ใครกันจะกล้าคิดเผาพระพจนารถของพระเจ้าของตัวเองได้?

Source : www.moralsandethics.wordpress.com