“ความตาย” ของบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริง

784

มวลผู้ศรัทธาและผู้ ทำความดี และบรรดาผู้กดขี่และผู้ทำความชั่ว จะถูกแยกออกจากกันในช่วงเวลาแห่งความตายที่มาเยือนพวกเขา และทั้งสองกลุ่มจะมีสถานะภาพที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หมายถึง ผลลัพธ์แห่งการปฏิบัติตน และแนวความคิดของพวกเขาจะถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นทีละนิดๆ เมื่อความตายมาเยือนพวกเขา

ช่วงเวลาของการถอดดวง วิญญาณออกจากร่างของบรรดาผู้ศรัทธา มวลเทวทูตแห่งความเมตตาจะทำการถอดดวงวิญญาณของพวกเขาด้วยความเมตตาอย่างอ่อน โยนละมุนละไมที่สุด พร้อมกับแจ้งข่าวดีแห่งสรวงสวรรค์แก่พวกเขา พระผู้เป็นเจ้าได้มีพระดำรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะฮ์อันนะห์ลฺ โองการที่ 32 ว่า “ขณะที่มะลาอิกะฮ์ (เทวทูตแห่งความเมตตา) กำลังถอดดวงวิญญาณของบรรดาผู้ยำเกรง พวกเขาได้กล่าวว่า “ความศานติจงมีแด่พวกท่าน จงเข้าไปในสรวงสวรรค์ อันเป็นมรรคผลจากสิ่งที่พวกท่านได้กระทำไว้”

ในความเป็นจริง รางวัลของผู้ศรัทธาที่แท้จริงก็ไม่ได้มีมากไปกว่านี้อีกแล้วดังที่ได้กล่าว ข้างต้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ในขณะที่ดวงวิญญาณถูกถอดออกจากร่าง ข่าวดีอันแรกที่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะได้รับก็คือ การปรารถนาความศานติจากมวลเทวทูตสวรรค์ ได้รับการต้อนรับโดยมวลเทวทูตสวรรค์ และได้รับเชิญจากมวลเทวทูตสวรรค์ให้เข้าสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งเป็นการเชิญชวนที่เต็มไปด้วยความเมตตาความอ่อนโยน ด้วยความรักและการให้เกียรติ เท่าที่กล่าวมาก็มายมายเพียงพอแล้วสำหรับผู้ศรัทธาที่แท้จริง

บางทีสรวงสวรรค์ที่มวล เทวทูตได้เชิญให้ผู้ศรัทธานั้น อาจจะหมายถึงสรวงสวรรค์ในโลกหลังความตาย (บัรซัค) ซึ่งบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะถูกเชิญเข้าไปพำนักทันทีหลักจากที่ดวงวิญญาณ ถูกถอดออกจากร่าง หรืออาจจะหมายถึงสรวงสวรรค์อันนิรันดรหลังโลกเข้าสู่จุดจบสิ้น (กิยามัต) และสรวงสวรรค์แห่งบัรซัค คือประตูบานหนึ่งของสรวงสวรรค์อันนิรันดร

บรรดาผู้ที่มีความใกล้ ชิดต่อพระผู้เป็นเจ้า บรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริง และบรรดาผู้ที่กระทำความดี เมื่อพวกเขาเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความตาย พวกเขาจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบมั่น และปลื้มปีติยินดียิ่ง พระผู้เป็นเจ้าได้มีพระดำรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะฮ์อัลวากีอะฮ์ โองการที่ 88-91 ว่า “สำหรับผู้ที่หากว่าเขา (ผู้ตาย) เป็นผู้ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นความอิ่มเอิบสดชื่น และสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานจะได้แก่เขา และจะได้เข้าสู่สรวงสวรรค์ที่เต็มไปด้วยความโปรดปราน และหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา หมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งปฏิบัติความดี) ดังนั้นความปลอดภัยก็เป็นของเจ้า ในฐานะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มทางขวา (ผู้ที่ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)”

ดังนั้น “ความตาย” สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริง และบรรดาผู้ที่ปฏิบัติความดีงาม คือความสุขสมที่เต็มไปด้วยความโปรดปราน ความสงบมั่นอันสมบูรณ์แบบ เป็นการชำระล้างบาปต่างๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการรับข่าวดีแห่งการเข้าสู่สรวงสวรรค์แห่งความโปรดปราน ของพระองค์