อัล-กุรอาน คัมภีร์แห่งอิสลาม

336

อัลกุรอาน คือ พระดำรัสของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ที่ทรงประทานแก่ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ผ่านมะลาอิกัต(เทวทูต)ญิบรีล เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงประทานมาเพื่อมนุษยชาติ เพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษย์ไปสู่การมีชีวิตที่สงบสุขในโลกนี้และโลก หน้า อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงตรัสว่า

“แท้จริง อัลกุรอานนี้นำสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่ง และแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ ประกอบความดีทั้งหลายว่า

สำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่”

(อัล-กุรอาน อัล-อิสรออฺ / 9)

อัล-กุรอาน เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่และตลอดกาลจนถึงวันสิ้นโลก เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของประชาชาติมุสลิมที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ไม่ว่าในเรื่องส่วนตัว หรือในเรื่องครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

“และเมื่ออัล-กุรอาน ถูกอ่านขึ้น ก็จงสดับฟังอัล-กุรอานนั้นเถิด และจงนิ่งเงียบ

เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับการเอ็นดูเมตตา”

(อัล-กุรอาน 7/204)

การอ่าน และแม้แต่การฟังอัล-กุรอาน มีประโยชน์ต่อตัวเราเองดังต่อไปนี้

1. การอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคัมภีร์อัล-กุรอาน เป็นการกระทำหน้าที่ของมุสลิมตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

2. คัมภีร์อัล-กุรอานจะเป็นเครื่องป้องกันให้แก่เราในวันแห่งการพิพากษา

3. คัมภีร์อัล-กุรอานจะช่วยเหลือเราในวันแห่งการพิพากษา

4. สถานะชีวิตของผู้อ่านคัมภีร์อัล-กุรอานจะสูงส่งขึ้น

5. ผู้อ่านคัมภีร์อัล-กุรอานอยู่เสมอ จะอยู่ในกลุ่มของมนุษย์ที่ดีเลิศ

6. แต่ละอักษรที่ได้อ่านจากคัมภีร์อัล-กุรอาน มีผลบุญสิบประการ

7. ผู้ที่ท่องจำคัมภีร์อัล-กุรอานจะอยู่ในกลุ่มของมะลาอิกัต(เทวทูต) ผู้ทรงเกียรติและเชื่อฟัง

8. ตำแหน่งในสวรรค์ของเราจะได้รับการพิจารณาจากจำนวนโองการจากคัมภีร์อัล-กุรอานที่เราจดจำได้ในชีวิตของเรา

9. คัมภีร์อัล-กุรอานจะนำพาเราไปสู่สวรรค์

10. คัมภีร์อัล-กุรอานจะอยู่ร่วมกับเราในสุสาน

Source : www.islamicoccasions.com