กฎหมายอิสลาม

167

แนวทางแห่งอัล-อิสลาม กำหนดอยู่บนพื้นฐานที่ว่า กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ “ทางศาสนา” และ “ทางโลก” ล้วนมีรากกำเนิดมาจากพระผู้เป็นเจ้า กฎเหล่านี้ทั้งหมดถูกประทานผ่านมาทางบรรดาศาสนทูตของพระองค์ในยุคสมัยและสถานที่ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของสังคมต่างๆ

และด้วยการประทานคัมภีร์อัล-กุรอานลงมาผ่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ศาสดาท่านสุดท้ายของพระผู้เป็นเจ้า กฎหมายแห่งพระผู้เป็นเจ้าจึงมาถึงจุดสูงสุดในการเป็นบทบัญญัติสากลเพื่อชี้นำมวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้เอง กฎหมายอิสลามจึงไม่เพียงแต่ไม่ยึดติดอยู่กับเวลาหรือสถานที่ แต่ยังถูกตราขึ้นมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ตามความจำเป็นที่แตกต่างกันไปจนกระทั่งถึงยุคสุดท้าย

กฎหมายอิสลามที่เป็นบทลงโทษนั้นมีพื้นฐานอยู่บนการป้องกันการกระทำความผิด ไม่ใช่การแก้ไขในภายหลัง อิสลามต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ทุจริตผิดกฎหมายต่างๆ ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เพื่อรักษาความสงบสันติของสังคม กฎหมายเหล่านี้เป็นกฎที่ไม่ตายตัวเพราะมันจะคงอยู่ตลอดไป และไม่ได้ผูกมัดอยู่กับผลประโยชน์ของบุคคลใด และกฎหมายอิสลามจะนำมาใช้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทั่วไปของสังคม

พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวถึงการลงโทษต่อการกระทำที่ชั่วร้ายไว้ดังนี้ “โอ้บรรดาผู้ศรัทธา กฎเกณฑ์แห่งความเท่าเทียมกันในการลงโทษได้ถูกอธิบายแก่พวกเจ้าในเรื่องของการฆาตรกรรม …” (อัล-กุรอาน 2/178)

อิสลามพยายามต่อสู้กับอาชญากรรมและความรุนแรงอย่างจริงจจัง แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายอิสลามยังมีช่องว่างไว้สำหรับคววามเมตตาและการให้อภัย โดยเน้นให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่จะกระทำการอันผิดกฎหมาย อิสลามสอนให้มุสลิมรู้จักกับความเมตตาและการให้อภัยจากพระผู้อภิบาลของพวกเขา

อิสลามได้กำหนดให้สังคมและบุคคลสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรม ความเท่าเทียม และการแบ่งปันทรัพย์สินกันในสังคม และด้วยเหตุนี้เอง กฎเกณฑ์ของอิสลามจึงสามารถนำมาใช้ได้เมื่อคนในสังคมมีอาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า และการทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างเท่าเทียมกัน ยิ่งกว่านั้น กฎเกณฑ์ของอิสลามจะสามารถนำมาใช้ได้จริงๆ ถ้าทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับโอกาสในการแต่งงานที่สำคัญด้วยเช่นกัน

ระบบการปกครองของอิสลาม พยายามที่จะเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างคนมีกับคนไม่มี และเมื่อเงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว กฎหมายอิสลามจึงจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมั่นคงต่อผู้ที่พยายามจะสร้างความรุนแรงและทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและปลอดภัยของสังคม

Source : www.al-islam.org