คำสั่งเสียของอิมามอะลี (อ) แก่มนุษยชาติ

931

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตานิรันดร

คำสั่งเสียต่อไปนี้คือ คำสั่งเสียของ อะลี บุตรของอบูฏอลิบ ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดและผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และมุฮัมมัด คือบ่าวและศาสดาของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงส่งมาเพื่อทำให้ศาสนาของพระองค์มีชัยเหนือศาสนาอื่น ทั้งปวง นมาซ อิบาดัต ชีวิต และการใช้ชีวิตทั้งสิ้นของอะลีคนนี้ เป็นไปเพื่อพระองค์เท่านั้น และอะลีคนนี้คือผู้ที่ยอมอย่างศิโรราบต่อพระองค์เดียว

1- จงอย่าลืมในเรื่องของการมีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า จงพยายามขวนขวายมันและรักษามันให้คงอยู่จนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย

2- จงยึดเหนี่ยวสายเชือกแห่งพระผู้เป็นเจ้าไว้ให้มั่น และจงอยู่บนรากฐานแห่งความศรัทธา และการรู้จักพระองค์ และจงอย่าแตกแยกกัน เพราะท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้มีวจนะไว้ว่า “การพัฒนาและสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนนั้น ประเสริฐกว่าการนมาซ และการถือศีลอดเสียอีก และสิ่งซึ่งทำให้ศาสนาจะถูกทำลายได้นั้นคือ ความชั่วร้ายและความขัดแย้ง”

3- จงอย่าลืมเรื่อง ความมีเมตตากับญาติพี่น้องซึ่งกันและกัน จงสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น เนื่องจากการมีสัมพันธ์ไมตรีกับผู้อื่น จะทำให้การสอบสวนของมนุษย์ในวันแห่งการพิพากษานั้นง่ายดายขึ้น

4- จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของเด็กกำพร้า อย่าปล่อยให้พวกเขาต้องหิวโหยและไม่มีผู้ดูแล

5- จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของบรรดาเพื่อนบ้าน ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้เน้นย้ำต่อเรื่องของเพื่อนบ้านไว้อย่างยิ่ง

6- จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อย่าปล่อยให้คนอื่นๆ ล้ำหน้าเจ้าในการปฏิบัติตามอัลกุรอาน

7- จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของการนมาซ เพราะนมาซคือรากฐานแห่งศาสนาของเจ้า

8- จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของ วิหารกะอ์บะฮ์ บ้านแห่งพระผู้เป็นเจ้า อย่าให้พิธีการแห่งฮัจญ์ต้องถูกยกเลิก และหากการประกอบพิธีฮัจญ์ถูกยกเลิกหรือเป็นพิธีการที่ล้าสมัย วันนั้นจะไม่มีโอกาสอื่นใดอีก และคนอื่น จะดูถูกเจ้าได้

9- จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของการ ญิฮาด (ต่อสู้ในหนทางของศาสนา) ทั้งทรัพย์สินเงินทอง และชีวิตของเจ้าจะต้องพลีในหนทางของพระองค์

10- จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของซะกาต (การบริจาคทาน) ซะกาต จะช่วยดับความกริ้วโกรธ และไฟนรกของพระองค์ได้

11- จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของลูกหลานแห่งศาสดามุฮัมมัด (ศ.) อย่าปล่อยให้พวกเขาต้องถูกกดขี่

12- จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของศอฮาบะฮ์ (สาวก) และผู้ช่วยเหลือของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) เพราะท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้สั่งเสียเรื่องนี้เอาไว้

13- จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของผู้ยากจนขัดสน จงมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตกับพวกเขาทั้งหลาย

14- จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของทาส เพราะเรื่องนี้เป็นคำสั่งเสียสิ่งสุดท้ายของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.)

15- จงพยายามมุ่งมั่นปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัย จงพูดจาอย่างอะลุ่มอะล่วยกับประชาชนทั้งหลาย

16- จงปฏิบัติอย่างมีมารยาธที่ดีที่สุดกับประชาชน เพราะเป็นสิ่งที่มีบัญญัติเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

17- จงอย่าละทิ้งการชักชวนกันทำความดี และห้ามปรามกันในการทำความชั่ว (อัมรุบิลมะอ์รูฟ วะนาฮีอะนิลมุนกัร) เพราะการละทิ้งสิ่งนี้จะทำให้คนชั่วร้ายมีอำนาจเหนือเจ้าได้ และจะกดขี่ข่มเหงเจ้าในที่สุด และเมื่อถึงเวลานั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ดุอาอ์ให้เจ้า เจ้าก็จะไม่ได้รับในสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นดุอาอ์ให้

18- เจ้าจงจำเอาไว้ว่าจงสร้างความสัมพันธ์ ไปมาหาสู่กันระหว่างพวกเจ้าตลอดเวลา จงทำความดีซึ่งกันและกัน จงออกห่างจากการบาดหมางและความขัดแย้งซึ่งกันและกันในระหว่างพวกเจ้า

19- จงช่วยเหลือกันในกิจการงานที่เป็นความดี จงออกห่างจากการทำความผิดต่างๆ และสิ่งซึ่งทำให้ศรัตรูมีอำนาจและพลัง

20- จงเกรงกลัวพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) เนื่องจากการลงโทษทัณฑ์ของพระองค์นั้นรุนแรงนัก

ขอพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ทรงปกปักษ์รักษาพวกท่านไว้ในเกราะกำบังของพระองค์ด้วยเถิด และทรงประทานทางนำแก่ประชาชาติของศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ในเรื่องของการให้เกียรติและมีความรักต่อเจ้า (อะฮ์ลุลบัยต์) ด้วยเถิด ฉันขอฝากพวกท่านไว้กับพระองค์ สลามจงมีแด่พวกจ้า….

ในรายงานมีบันทึกว่า เมื่อท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ.) ได้สั่งเสียจบ และท่านได้สลบไป แต่หลายครั้งที่ท่านได้ฟื้นขึ้นมา ในรายงานกล่าวว่า ท่านไม่ได้กล่าวอะไรอีกเลย นอกจากคำว่า “ลาอิลาฮา อิ้ลลัลลอฮ์” (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์)