อิสลามคืออะไร ?

190

อิสลามคือศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งในโลก หนึ่งในห้าของมนุษย์บนพื้นโลกนี้คือมุสลิม เราสามารถพบชาวมุสลิมได้ในตะวันออกกลาง, ทางทิศเหนือ, ตะวันตกและแอฟริกาตะวันออก, ในเอเชีย และยุโรปตะวันออก ในยุคปัจจุบัน สามารถพบชาวมุสลิมจำนวนมากในยุโรปตะวันตก อเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งที่เป็นผู้อพยพไปอาศัยอยู่ และเป็นชาวพื้นเมืองที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม

จากสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่า อิสลามคือศาสนาที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในอเมริกา ด้วยความที่โลกใบใหญ่นี้ ได้เปลี่ยนมาเป็น “หมู่บ้านกลมๆ” ศาสนาที่เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางเช่นนี้ จึงมีผู้ยอมรับนับถือมากกว่าหนึ่งพันล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง

อิสลามไม่ใช่ศาสนาในความหมายโดยทั่วไปของคำศัพท์เท่านั้น มันยังเป็นวิถีการดำเนินชีวิต เป็นแนวทางที่ผู้ปฏิบัติตามจะได้นำมาใช้ในทุกแง่มุมของชีวิต

brid

ชื่อ “อิสลาม” เป็นภาษาอาหรับ มาจากรากศัพท์ว่า “อัส-สิลม์” ซึ่งหมายถึง “สันติสุข” “อิสลาม” โดยตัวของมันหมายถึง “การยอมจำนนต่อพระประสงค์หรือคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างสิโรราบ” ดังนั้นจึงหมายความว่า สันติสุขที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นยอมมอบหมายตนเองต่อพระประสงค์และคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น

ถึงแม้ว่าอิสลามจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อสิบสี่ศตวรรษที่แล้วในดินแดนอาหรับ สำหรับชาวมุสลิมแล้วมันไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ อิสลามสำหรับชาวมุสลิมนั้นถือเป็นสารบทสุดท้ายของพระผู้เป็นเจ้าที่มอบให้แก่สังคมมนุษย์ ชาวมุสลิมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ส่งบรรดาศาสดาและศาสนทูตให้มาชี้นำสังคมมนุษย์เรื่อยมาตั้งแต่วันแรกของการสร้างมนุษย์

ศาสดาจำนวนมากถูกส่งมายังดินแดนต่างๆ ทั่วโลก ชาวมุสลิมจำเป็นจะต้องเชื่อถือศรัทธาต่อความเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหมด ศาสดาในอดีตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดได้แก่ ศาสดาอาดัม, ศาสดานูฮฺ(โนอา), ศาสดาอิบรอฮีม(อับราฮัม), ศาสดามูซา(โมเสส), ศาสดาอีซา(เยซู) และศาสดาสุดท้าย คือ ศาสดามุฮัมมัด (ศ.)

สาระสำคัญของสารที่บรรดาศาสดาทั้งหมดนำมานั้นเหมือนกัน นั่นก็คือ

…เชื่อและศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว

…เชื่อและศรัทธาในบรรดาศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าและคำสอนของพวกท่าน

…เชื่อและศรัทธาในชีวิตนิรันดร์แห่งวันปรโลก

 

เขียนโดย : เมาลานา ซัยยิด มุฮัมมัด ริซวี