ศาสดาสุลัยมาน(อ.) กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

197

“และโดยแน่นอนเราได้ให้ความรู้แก่ดาวูดและสุลัยมาน และเขาทั้งสองกล่าวว่า “บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ ผู้ทรงโปรดปรานแก่เราเหนือส่วนมากของปวงบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธาทั้งหลาย” และสุลัยมานเป็นทายาทของดาวูด…” (อัล-กุรอาน 27/15-16)

ศาสดาสุลัยมาน(อ.) เป็นบุตรชายของศาสดาดาวูด(อ.) ผู้ซึ่งอัลลอฮฺได้ประทานความรู้อันยิ่งใหญ่ ความมั่งคั่ง สติปัญญา และความโปรดปรานให้แก่ท่าน และพระองค์ได้ประทานคัมภีร์ซูบูรฺ(Psalms) ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า “เราได้ประทานสุลัยมานให้แก่ดาวูด…” (อัล-กุรอาน 38/30)

อัลลอฮฺทรงส่งศาสดาสุลัยมาน(อ.) มายังชาวอิสรอเอลเช่นเดียวกับศาสดาดาวูด(อ.) ทรงให้ท่านอยู่ในหนทางที่ถูกต้องและนับท่านเป็นบ่าวผู้เปี่ยมศรัทธาคนหนึ่งของพระองค์ และทำให้ท่านมีความสูงส่งกว่ามนุษย์คนอื่นๆ

เช่นเดียวกับศาสดาท่านอื่นๆ ศาสดาสุลัยมาน(อ.) ได้เรียกร้องเชิญชวนประชาชนให้มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ไม่ให้ยึดถือสิ่งใดเป็นสิ่งเทียบเคียงกับพระองค์ และให้เชื่อฟังต่อพระบัญชาและคำสอนของพระองค์

ศาสดาสุลัยมาน(อ.) มีกองทัพที่ทรงพลังอย่างที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อน กองทัพของท่านประกอบไปด้วยมนุษย์ ญิน(สิ่งถูกสร้างประเภทเดียวกับมนุษย์แต่ไร้ร่าง) และนก และยังได้รับการสนับสนุนโดยระบบการรายงานข่าวที่เข้มแข็ง

“และกองทัพของเขาที่เป็นญิน และมนุษย์ และนก ได้ถูกให้มาชุนนุมต่อหน้าสุลัยมาน และพวกเขาถูกจัดให้เป็นระเบียบ” (อัล-กุรอาน 27/17)

กองทัพของท่านมีระเบียบวินัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะทั้งสามกลุ่มที่ประกอบขึ้นเป็นกองทัพอันยิ่งใหญ่นั้นทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนและไม่เคยมีปัญหากันเลยแม้แต่น้อย

การสนับสนุนจากญินและภูตนั้นทำให้ศาสดาสุลัยมาน(อ.) มีความได้เปรียบกว่ากองทัพอื่นๆ เป็นอย่างมาก เพราะสิ่งถูกสร้างเหล่านี้สามารถทำในสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจทำได้ได้อย่างง่ายดาย

ศาสดาสุลัยมาน(อ.) ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงจากการที่อัลลอฮฺทรงโปรดปรานประทานให้แก่ท่านอย่างมากมาย

“เขา(สุลัยมาน) กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ข้าพระองค์ด้วย ขอพระองค์ทรงประทานอำนาจอันกว้างขวางแก่ข้าพระองค์ ซึ่งไม่คู่ควรแก่ผู้ใดนอกจากข้าพระองค์ แท้จริงพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงประทานให้อย่างมากมาย” (อัล-กุรอาน 38/35)

การวิงวอนขอของท่านได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺ และพระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ให้แก่ท่าน ด้วยสติปัญญาอันสูงส่ง และให้ท่านได้ครอบครองสิ่งต่างๆ มากกว่าที่ใครคนอื่นจะสามารถได้รับ นอกจากอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่หาใดเปรียบมิได้แล้ว ท่านยังมีความสามารถต่างๆ ที่เหนือมนุษย์อีกมากมาย เช่น ท่านสามารถพูดภาษานกได้ ท่านสามารถเข้าใจคำพูดของมด ท่านสามารถบังคับกระแสลมได้ ญินและภูตเชื่อฟังคำสั่งของท่าน

ศาสดาสุลัยมาน(อ.) ได้ใช้อำนาจและความสามารถที่อัลลอฮฺประทานให้แก่ท่านนี้ไปเพื่อเป็นตัวแทนและเผยแพร่ศาสนาของพระองค์อย่างสุดความสามารถ ท่านได้สำแดงถึงอาณาจักรอันยิ่งใหญ่หาใครเทียบได้ของอัลลอฮฺ และเผยแพร่หลักคำสอนของศาสนา เมื่อประชาชนได้เห็นถึงสติปัญญา ความรู้ และพลังความสามารถต่างๆ ของท่านแล้ว พวกเขาก็ยอมรับคำเชิญชวนของท่านสู่ความศรัทธาต่ออัลลอฮฺอย่างดายยิ่งขึ้น ศาสดาสุลัยมาน(อ.) ได้รับรางวัลตอบแทนที่ดีเลิศสำหรับการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่พลังและอำนาจของศาสดาสุลัยมาน(อ.) สร้างความพิศวงใจให้แก่คนทั่วไป และเรื่องราวของท่านได้ถูกนำมาเป็นหัวข้อในการเขียนนวนิยาย การวาดภาพศิลปะ และการทำภาพยนตร์

อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญที่ต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือ ผู้ที่ได้ประทานความโปรดปรานและความรู้ทั้งหมดเหล่านี้ให้แก่ท่าน และยังได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ท่านก็คือ อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้า พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ทุกสิ่งทุกอย่างที่ศาสดาสุลัยมาน(อ.) ได้กระทำเป็นไปโดยพระประสงค์และการอนุมัติของพระองค์ แม้แต่กระทั่งความเข้าใจของท่านก็ยังเป็นไปได้โดยการอนุมัติของพระองค์

“ดังนั้น เราได้ดลใจให้สุลัยมานเข้าใจการตัดสินนั้น และเราได้ให้ความเฉลียวฉลาดและวิชาความรู้ที่หลักแหลมแก่แต่ละคน และเราได้ทำให้ภูเขาและนกแซ่ซ้องสดุดีร่วมกับดาวูด และเราเป็นผู้กระทำสิ่งเหล่านี้” (อัล-กุรอาน 21/79)

ไม่มีใครสามารถมีความเข้าใจต่อเรื่องราวใด หรือสังเกตเห็นปรัชญาของสิ่งใด หรือแม้แต่ทำการตัดสินใจในสิ่งใดได้โดยที่อัลลอฮฺไม่อนุมัติ

Source : www.harunyahya.com