ศาสนาของอิบรอฮีม(อ.)

176

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา มนุษย์ถกเถียงกันว่าศาสดาอิบรอฮีม(อ.) เป็นศาสดาของศาสนาใดกันแน่ ชาวยิวอ้างว่าท่านเป็นศาสดาท่านหนึ่งในศาสนายิว และพวกเขาดำรงตนตามคำสอนในแนวทางของท่าน ชาวคริสต์เองก็กล่าวว่าท่านเป็นศาสดาของศาสนายิวเช่นกัน แต่ต่างจากที่ชาวยิวกล่าวด้วยการอ้างว่า ท่านเป็นผู้ทำให้มีศาสดาอีซา(อ.) (พระเยซู) ผู้ซึ่งมาในภายหลังจากท่าน

อย่างไรก็ตาม แท้ที่จริงแล้ว ในอัล-กุรอานนั้น อัลลอฮฺได้ทรงตรัสไว้ว่า บรรดาผู้ที่ถกเถียงกันถึงเรื่องศาสนาของศาสดาอิบรอฮีม(อ.) และวงศ์วานของท่านนั้น ต่างก็ไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้ และอัลลอฮฺยังได้ประทานโองการลงมาว่า การถกเถียงกันในเรื่องที่ว่าศาสดาอิบรอฮีม(อ.) เป็นคริสต์หรือยิวนั้น เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผล

“โอ้บรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ ! เพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงโต้เถียงกันในตัวของอิบรอฮีม ในเมื่ออัตเตารอต(คัมภีร์โทราห์) และอัลอินญีล(คัมภีร์ไบเบิล) นั้นมิได้ถูกประทานลงมา นอกจากภายหลังจากเขา แล้วพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ? พวกเจ้านี้แหละได้โต้เถียงกันในสิ่งที่พวกเจ้ามีความรู้ แล้วเหตุไฉนพวกเจ้าจึงโต้เถียงกันในสิ่งที่พวกเจ้าไม่มีความรู้? และอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ แต่พวกเจ้าไม่รู้” (อัล-กุรอาน 3/65-66)

อัล-กุรอานคือต้นกำเนิดของแหล่งอ้างอิงที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดแก่เราในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสดาอิบรอฮีม(อ.) เพราะอัล-กุรอานคือคัมภีร์ของอัลลอฮฺเพียงเล่มเดียวที่ไม่ถูกต่อเติม ข้อเท็จจริงที่แน่นอนอย่างหนึ่งเกี่ยวกับศาสนาของศาสดาอิบรอฮีม(อ.) ได้ถูกแจ้งไว้ในโองการหนึ่งต่อไปนี้

“อิบรอฮีมไม่เคยเป็นยิวและไม่เคยเป็นคริสต์ แต่ทว่าเขาเป็นผู้หันออกจากความเท็จสู่ความจริง เป็นมุสลิม(ผู้น้อมตาม) และเขาก็ไม่เคยอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี (ต่ออัลลอฮ์)” (อัล-กุรอาน 3/67)

ในโองการข้างต้น ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าศาสดาอิบรอฮีม(อ.) เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺ ว่าเป็น “พระเจ้าผู้ทรงเอกะพระองค์เดียว”

ศาสดาอิบรอฮีม(อ.) เป็น “แบบอย่างอันดีเลิศ”

“แท้จริง อิบรอฮีมนั้นเป็นแบบอย่างอันดีเลิศ เป็นผู้ภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็นผู้เที่ยงธรรม และเขามิได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี” (อัล-กุรอาน 16/120)

ศาสดาอิบรอฮีม(อ.) เทิดทูนอัลลอฮฺเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด แสวงหาเพียงความพึงพอพระทัยของพระองค์เท่านั้น อุทิศตนอย่างบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ มียำเกรงและมอบหมายความไว้วางใจในพระองค์เท่านั้น ถึงแม้ว่าจะถูกต่อต้านจากประชาชนจำนวนมาก ผู้ซึ่งคิดที่จะสังหารท่าน หรือแม้แต่จับท่านโยนลงในกองไฟ ท่านยังคงมุ่งมั่นในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อทำให้ศาสนาของอัลลอฮฺได้รับชัยชนะ

ผู้ศรัทธาทุกคนต้องนำแบบอย่างอันสูงส่งและล้ำค่าของศาสดาอิบรอฮีม(อ.) มาปรับใช้กับตัวเอง และถึงแม้ว่าพวกเขาต้องต่อสู้เพียงลำพังก็จะต้องมีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ยึดมั่นในหนทางที่ถูกต้อง มีจิตใจที่อ่อนน้อมและเข้มแข็งเช่นเดียวกับท่าน

สิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องทำในการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านก็คือ ต้องยอมรับอย่างจำนนต่อพระผู้พระอภิบาลผู้ทรงเอกะพระองค์เดียวของเราอย่างแท้จริง ยำเกรงต่อพระองค์และพึ่งพาเฉพาะพระองค์เท่านั้น และถึงแม้ว่าผู้ศรัทธาจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสังคมของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ความปรารถนาอันแรงกล้าและกระตือรือร้นของเขาในการที่จะได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺ จะเป็นกำลังใจสนับสนุนให้เขาปฏิบัติตนด้วยบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ในหลักธรรมคำสอนของศาสนา และเพื่อเผยแพร่คำสอนเหล่านี้แก่ผู้อื่น ตามเจตนารมณ์ของหลักคำสอนจากอัล-กุรอาน เขาจะปฏิบัติตามด้วยความเข้มแข็งที่ได้รับจากการสำนึกรู้ว่าอัลลอฮฺนั้นอยู่เคียงข้างเขา เพื่อคอยปกป้องคุ้มครองและสนับสนุนเขาอยู่เสมอ