มุฮัมมัด (ศ.) คือผู้แจ้งข่าวดี

2169

“โอ้ นะบีเอ๋ย! แท้จริง เราได้ส่งเจ้ามาเพื่อให้เป็นพยาน และผู้แจ้งข่าวดี และผู้ตักเตือน” (อัล-อะฮ์ซาบ : 45)

อัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้อธิบายว่าศาสดา(ศ.) คือผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือน ท่านศาสดา(ศ.) ได้เตือนประชาชนอยู่เสมอถึงความทุกข์ทรมานที่จะได้ประสบในนรก และบอกพวกเขาถึงอนาคตที่น่าปรารถนาที่รอคอยผู้กระทำความดีในโลกนี้ และชีวิตนิรันดร์ในสวนสวรรค์ในวันปรโลก คุณลักษณะเช่นนี้ของท่านศาสดา(ศ.) ได้ถูกกล่าวถึงไว้ในอัล-กุรอานดังนี้

“และแท้จริง เราได้ส่งเจ้ามาพร้อมด้วยสัจธรรม ในฐานะผู้แจ้งข่าวดี และผุ้ตักเตือน และเจ้าจะไม่ถูกไต่สวนเกี่ยวกับชาวเปลวเพลิงที่ลุกโชติช่วง” (อัล-บะกอเราะฮ์ : 119)

“และ เราได้ประทานมัน(อัลกุรอาน) ลงมาด้วยสัจธรรม และด้วยสัจธรรมมันได้ลงมา และเรามิได้ส่งเจ้าเพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อเป็นผู้แจ้งข่าวดี และเป็นผู้ตักเตือน” (อัล-อิสรออฺ : 105)

“และแท้จริง มันเป็นการประทานที่ถูกส่งลงมาโดยพระเจ้าแห่งสากลโลก อัรรูห์ ผู้ซื่อสัตย์ได้นำมันลงมายังหัวใจของเจ้า เพื่อเจ้าจักได้เป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ตักเตือนทั้งหลาย” (อัช-ชูอารอ : 192-194)

“และเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด เว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือนแก่มนุษย์ทั้งหลาย แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้” (สะบาอ์ : 28)

บรรดาผู้ที่ยึดถือเอา ท่านศาสดา(ศ.) เป็นแบบอย่างและปฏิบัติตามซุนนะฮ์(แบบอย่าง) ของท่าน จะต้องแจ้งข่าวดีอย่างเดียวกันนี้แก่มวลมนุษย์และตักเตือนพวกเขา เช่นเดียวกับท่าน ท่านศาสดา(ศ.) ได้อธิบายไว้ว่าคนเช่นนั้นควรปฏิบัติตัวอย่างไร ดังนี้

“ต้องทำให้สิ่ง ต่างๆ เป็นเรื่องง่ายดายสำหรับประชาชน และไม่ทำให้มันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขา และทำให้พวกเขามีความสงบ(ด้วยความดี) และผลักไส(พวกเขา)”

การแจ้งข่าวที่น่า ยินดีจะเป็นการเพิ่มความกระตือรือร้นและให้ขวัญกำลังใจแก่บรรดาผู้ศรัทธา และกระตุ้นให้พวกเขามีความมุ่งมั่นและพากเพียรในการอุตสาหพยายามในหนทางขอ งอัลลอฮ์ ผู้ที่มีความหวังว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนด้วยสวนสวรรค์จะมีคุณลักษณะและ สถานะของจิตใจที่แตกต่างไปอย่างมากจากผู้ที่ถือว่าความอุตสาหพยายามเหล่า นั้นเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย หรือปฏิบัติไปด้วยความเคยชิน หรือเห็นว่าเป็นภาระหน้าที่ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อัลลอฮ์ได้บัญชาให้ศาสนทูตของพระองค์(ศ.) ว่า “…จงปลุกใจบรรดาผู้ศรัทธา…” (อัน-นิซาอฺ : 84)

ในอีกโองการหนึ่ง อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า

“และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า แท้จริง สำหรับพวกเขาจะได้รับความโปรดปรานอันใหญ่หลวงจากอัลลอฮฺ” (อัล-อะฮ์ซาบ : 47)

ผู้ศรัทธาทุกคนที่ เชื่อฟังต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ และคุณธรรมคำสอนของท่านศาสดา(ศ.) มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งข่าวดีแก่บรรดามุสลิม และสนับสนุนส่งเสริมพวกเขา ไม่บังควรที่มุสลิมจะพูดในลักษณะที่เป็นแง่ลบ หรือทำให้การงานที่ง่ายเหมือนเป็นเรื่องยาก จนเป็นการบั่นทอนจิตใจของผู้ศรัทธา ทำให้ลืมสิ่งที่สวยงามและข่าวดีที่อัลลอฮ์ได้ประทานไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอาน และทำให้ผู้ศรัทธากลายเป็นผู้มองโลกในแง่ร้าย การจะทำให้ถูกต้องตามคัมภีร์อัล-กุรอานคือการทำเช่นเดียวกันกับท่าน ศาสดา(ศ.) คือเตือนให้รำลึกถึงสิ่งที่ดีงามที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้แก่ผู้ศรัทธา และทำให้พวกเขามีกำลังใจอยู่เสมอ

หนึ่งในข่าวดีที่ท่านศาสดา(ศ.) ถูกสั่งให้นำมาแจ้งแก่มนุษย์คือ เรื่องการที่อัลลอฮ์ทรงให้อภัยต่อบาป

“จงกล่าว เถิด(มุฮัมมัด) ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย! บรรดาผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเอง พวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระเมตตาของอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอภัยความผิดทั้งหลายทั้งมวล แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อัซ-ซุมัรฺ : 53)

“และเมื่อ บรรดาผู้ศรัทธาต่อบรรดาโองการของเราได้มาหาเจ้า(มุฮัมมัด) ก็จงกล่าวเถิดว่าขอความสันติจงมีแด่พวกท่านเถิด พระเจ้าของพวกเจ้าได้กำหนดการเอ็นดูเมตตาไว้บนตัวของพระองค์ ถ้าผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากระทำความชั่วโดยไม่รู้แล้วเขาสำนึกผิดกลับเนื้อกลับ ตัวหลังจากนั้น และปรับปรุงแก้ไขแล้ว แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตา” (อัล-อันอาม : 54)

ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งคือข่าวเกี่ยวกับสวนสวรรค์

“จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า จะให้ฉันบอกแก่พวกท่านถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่าไหม? คือบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้น ณ พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา พวกเขาจะได้รับบรรดาสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์เหล่านั้นตลอดกาล และจะได้รับบรรดาคู่ครองที่บริสุทธิ์ และความพึงใจจากอัลลอฮ์ด้วย และอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นบรรดาบ่าวทั้งหลาย” (อาละอิมรอน : 15)

“และจงแจ้ง ข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งที่ดีทั้งหลายว่า แน่นอนพวกเขาจะได้รับบรรดาสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้น คราใดที่พวกเขาได้รับผลไม้จากสวนสวรรค์นั้นเป็นเครื่องยังชีพ พวกเขาก็กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่เราเคยได้รับเป็นปัจจัยยังชีพมาก่อนแล้ว และสิ่งที่พวกเขาได้รับนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และในสวรรค์นั้น พวกเขาจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์ และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวรรค์นั้นตลอดกาล” (อัล-บะกอเราะฮ์ : 25)

Source : tebyan.net