จงทำดี…

112

จงทำดี…

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยน แม้ว่าเขาจะหยาบคายกับคุณก็ตาม

ไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนไม่ดี, แต่เพราะคุณต่างหากที่เป็น…คนดี…

ความประพฤติที่มีศีลธรรมนั้นความรู้สึกที่กระตุ้นให้มีพฤติกรรมที่ดีต่อผู้อื่น ด้วยการแสดงท่าทีที่ยินดี การใช้คำพูดที่ดี และมีมารยาทที่สุภาพ เมื่อมีผู้ถามอิมามซอดิก(อ.) ถึงข้อจำกัดของความประพฤติที่มีศีลธรรม ท่านอิมาม(อ.) ตอบว่า

“มันคือการอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาอย่างมีเกียรติ และพบปะพี่น้องด้วยความยินดี”

คนที่มีความสุขุมรอบคอบทุกคนย่อมมีความมุ่งหวังที่จะขวนขวายไปให้ถึงการมีบุคลิกภาพที่ดึงดูดใจ แน่นอนว่าเป้าหมายอันทรงเกียรตินี้ใช่ว่าจะสามารถมีกันได้ทุกคน นอกเสียจากผู้บริสุทธิ์ และบรรดาผู้ที่มีลักษณะทรงความรู้ โอบอ้อมอารี กล้าหาญ และลักษณะที่ดีอื่นๆ แต่คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้ก็ยังไม่สามารถเป็นเนื้อหาที่แท้จริงที่จะได้รับการยกย่อง ถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นยังไม่มีความประพฤติที่มีศีลธรรม อันที่จริงแล้ว ความประพฤติที่มีศีลธรรมนั้นถือเป็นหัวใจหลักหรือแกนด้านในของคุณลักษณะอันดีงามทั้งหลาย บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ(อ.) ได้ใช้แบบอย่างคำสอนเพื่อยกย่องความประพฤติที่มีศีลธรรมไว้มากมาย

ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า “คนดีที่สุดจากพวกเจ้าคือคนที่มีมารยาทดีและมีน้ำใจที่สุด ซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้คน และผู้คนอื่นๆ ก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเขา และที่พักอาศัยของเขานั้นได้รับรองแขกเป็นนิจสิน”

“ผู้ที่มีนิสัยใจคอดีนั้น จะได้รับรางวัลของผู้ที่ทำการถือศีลอดในเวลากลางวัน และตื่นขึ้นมานมาซในเวลากลางคืน”

“เจ้าไม่สามารถปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นด้วยทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งได้ แต่เจ้าควรปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความประพฤติที่มีศีลธรรม”

อิมามบากิร(อ.) กล่าวว่า “ผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ที่สุดในศาสนานั้น คือผู้ที่มีมารยาทดีที่สุด”

อิมามซอดิก(อ.) กล่าวว่า “นอกเหนือจากการทำหน้าที่ตามหลักศาสนบัญญัติอย่างครบถ้วนแล้ว สิ่งที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยที่สุดจากปวงบ่าวของพระองค์ก็คือ การเพิ่มพูนความประพฤติที่มีศีลธรรมต่อคนทั่วไป”

“อัลลอฮฺทรงให้รางวัลแก่บ่าวผู้มีความประพฤติที่มีศีลธรรมเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงมอบให้แก่มุญาฮิด(ผู้ต่อสู้ในหนทางของศาสนา)”

“ความประพฤติที่มีศีลธรรมละลายบาปได้เช่นเดียวกับที่ดวงอาทิตย์ละลายหิมะ”

“ความศรัทธาอันแรงกล้า และความประพฤติที่มีศีลธรรมนั้น สร้างประเทศ และยืดเวลาแก่ยุคสมัย”

“ถ้าต้องการได้รับความเคารพนับถือ ก็ควรเป็นคนมีเมตตา และถ้าต้องการได้รับการหยามหมิ่น ก็จงเป็นคนที่เข้มงวดุดัน”

พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ส่งศาสนทูตคนใดมายังประชาชนก่อนที่พระองค์จะประดับประดาท่านด้วยความประพฤติที่มีศีลธรรม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ของศาสดา และเป็นสมญาแห่งบุคลิกภาพของท่าน

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ถือเป็นแบบอย่างอันดีเลิศของความประพฤติที่มีศีลธรรม รวมถึงคุณลักษณะอันมีคุณธรรมชั้นสูงอื่นๆ และด้วยความมีศีลธรรมอันดีเลิศของท่านนี้เอง ท่านจึงสมควรและทรงคุณค่าที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากพระผู้เป็นเจ้าว่า

“และแน่นอนยิ่ง เจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่” (อัล-กุรอาน 68/4)

Source : moralsandethics.wordpress.com