อารมณ์ไม่ดี

118

อารมณ์ไม่ดี

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า “ผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดคือผู้ที่ระงับอารมณ์ที่ดีที่สุด คนดีที่สุดคือคนที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน และคนที่มีประโยชน์ที่สุด คือคนที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับประชาชน”

มีรายงานจากอิมามศอดิก(อ.) ว่า “เมื่อครั้งที่ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของสะอัด บินมะอัซ อันซอรี ท่านได้ไปร่วมพิธีศพกับบรรดาสาวกของท่าน ท่านยืนใกล้กับสะอัด บิน มะอัซ อันซอรี ในขณะทำการอาบน้ำศพ เมื่ออาบน้ำเสร็จแล้ว ท่านได้ร่วมไปกับขบวนแบกแคร่หามศพโดยไม่สวมรองเท้าและไม่สวมผ้าโพกศีรษะตามธรรมเนียมของผู้ติดตามศพ บางครั้งท่านจะแบกแคร่หามไว้บนไหล่ข้างขวาของท่าน และบางครั้งท่านจะแบกด้วยไหล่ซ้าย เมื่อไปถึงสุสาน ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ลงไปในหลุมและรับร่างของสะอัด บิน มะอัซ อันซอรีลงไปวางในสุสานด้วยตัวของท่านเอง จากนั้นท่านได้จัดวางอิฐในหลุมและกลบดิน ในขณะที่กลบดินลงในสุสานนั้น ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้กล่าวว่า “ร่างกายของสะอัดจะสลายไปในดินนี้ แต่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงชอบการกระทำที่ดีและยั่งยืน” เมื่อศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้แตะสุสานของสะอัดเป็นครั้งสุดท้าย มารดาของสะอัดได้ร้องขึ้นว่า “โอ้สะอัด! ขอให้ลูกไปสู่สวรรค์ด้วยเถิด!”

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า “โอ้มารดาของสะอัด! จงเงียบเถิด! ในเวลานี้สะอัดกำลังได้รับการบีบตัวจากสุสาน”

เมื่อศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กลับจากสุสานแล้ว บรรดาสาวกได้ถามท่านว่า “โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ วิธีที่ท่านร่วมในพิธีศพของสะอัดนั้น พวกเราไม่เคยเห็นท่านทำมาก่อนในอดีต ท่านเดินเท้าเปล่า และไม่ได้สวมผ้าโพกศีรษะ”

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวตอบว่า “ฉันเห็นมะลาอิกะฮฺ(เทวทูต) ทำเช่นนั้น ฉันจึงทำตาม”

บรรดาสาวกถามว่า “ทำไมบางครั้งท่านแบกคานหามศพด้วยไหล่ข้างขวา และบางครั้งท่านแบกข้างซ้าย?”

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวตอบว่า “ฉันอยู่กับญิบรีล(กาเบรียล) ไม่ว่าเขาจะอยู่ด้านไหน ฉันก็จะไปด้านนั้น”

บรรดาสาวกถามว่า “ท่านอาบน้ำศพให้สะอัดด้วยตัวท่านเอง ยืนนำนมาซ และนำเขาลงในหลุม และสุดท้ายท่านกลับบอกว่า เขากำลังได้รับการบีบตัวจากสุสาน”

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวตอบว่า สะอัดได้รับการบีบตัวจากสุสานเพราะเขาเคยปฏิบัติต่อคนในบ้านและมิตรสหายด้วยอารมณ์ไม่ดี”

Source: al-islam.org