คติพจน์ของอิมามฮุเซน(อ.) (ตอนที่ 2)

149

16. บรรดาผู้ที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์โดยหวังที่จะได้รับสิ่งตอบแทน พวกเขาไม่ใช่ผู้ทำการเคารพภักดีที่แท้จริง แต่พวกเขาเป็นพ่อค้า บรรดาผู้ที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เนื่องจากความกลัว(ต่อการลงโทษ) พวกเขาเป็นทาส และบรรดาผู้ที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยความสำนึกในพระผู้สร้าง พวกเขาเป็นอิสรชน และการเคารพภักดีของพวกเขาจึงเป็นการเคารพภักดีที่แท้จริง (บิฮารุลอันวารฺ เล่ม 78 หน้า 117)

17. จงรู้ไว้ว่า ความจำเป็นของผู้อื่นที่มีต่อพวกท่านนั้นคือความโปรดปรานหนึ่งจากอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกท่าน ดังนั้น จึงอย่าทำให้ผู้ขัดสนหวาดกลัวแล้วหนีไปเมื่อพวกเขามาหาพวกท่าน เพราะความโปรดปรานของอัลลอฮ์ก็จะกลับคืนไปแล้วไปที่อื่นแทน (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 78 หน้า 121)

18. โอ้ประชาชนเอ๋ย จงถือเป็นบทเรียนจากคำสอนที่อัลลอฮ์ได้มอบให้แก่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงของพระองค์เถิด ซึ่งในคำสอนเหล่านั้นได้ตำหนิผู้รู้ของยิวซึ่งพระองค์กล่าวว่า “ทำไมผู้รู้ชาวยิวจึงไม่ห้ามคนของพวกเขาจากการกล่าวถ้อยคำที่ชั่วร้าย?” และพระองค์ยังกล่าวอีกว่า “บรรดาผู้ที่หันไปสู่การปฏิเสธ(ไม่เชื่อพระเจ้า) ในหมู่ลูกหลานของอิสรออีล พวกเขาถูกสาปแช่ง”… พระองค์ยังกล่าวอีกว่า “แท้จริง ความชั่วร้ายคือสิ่งที่พวกเขากระทำ” แท้จริงอัลลอฮ์ได้วิจารณ์พวกเขาเนื่องจากพวกเขาไม่สนใจต่อความชั่วและการทุจริตที่พวกเขาเห็นจากบรรดาผู้กดขี่ในยุคสมัยของพวกเขา เนื่องจากความโลภและความหวาดกลัว อัลลอฮ์ยังกล่าวอีกว่า “จงอย่ากลัวผู้คน แต่จงเกรงกลัวข้า” พระองค์กล่าวว่า “ผู้ศรัทธาชาย และผู้ศรัทธาหญิง พวกเขาเป็นผู้ปกป้องซึ่งกันและกัน พวกเขาส่งเสริมการทำความดีและห้ามปรามการทำความชั่ว” (ฏอฮาฟุล-อุกูล หน้า 237)

19. ใครก็ตามที่แสวงหาความพึงพอใจของผู้คนโดยผ่านการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ ดังนั้นอัลลอฮ์จึงให้เขาถูกครอบงำโดยผู้คน (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 78 หน้า 126)

20. จงหลีกเลี่ยงการกดขี่ผู้ที่ไม่มีผู้สนับสนุนอื่นใดให้พ้นจากท่าน นอกจากอัลลอฮ์ (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 78 หน้า 118)

21. คนที่เปิดเผยความผิดพลาดของท่านเหมือนกระจกเงาเป็นมิตรแท้ของท่าน และผู้ที่ประจบสอพลอและเก็บงำความผิดพลาดของท่านนั้นคือศัตรูของท่าน (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 78 หน้า 128)

22. สติปัญญาจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากด้วยการปฏิบัติตามสัจธรรม (บิฮารุล อันวาร เล่ม 78 หน้า 127)

23. การเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนทุจริต จะทำให้ท่านถูกสงสัยไปด้วย (บิฮารุล อันวาร เล่ม 78 หน้า 122)

24. การร้องไห้ที่เกิดมาจากความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์คือเครื่องช่วยให้รอดพ้นจากไฟนรก (มุสตัดร๊อก อัล-วะซาอิล เล่ม 11 หน้า 245)

25. ชายคนหนึ่งมาหาอิมามฮุเซน(อ.) และกล่าวว่า “ฉันเป็นคนบาปที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำบาปได้ โปรดให้คำแนะนำแก่ฉัน” อิมาม(อ.) กล่าวว่า “ถ้าหากท่านสามารถทำห้าข้อนี้ได้ ก็จงกระทำความบาปตามที่ท่านชอบเถิด ข้อแรก อย่ากินจากเครื่องยังชีพของอัลลอฮ์แล้วจงทำบาปตามที่ท่านชอบเถิด, ข้อสอง จงไปให้พ้นจากอาณาจักรของอัลลอฮ์แล้วจงทำบาปตามที่ท่านชอบเถิด, ข้อสาม จงค้นหาสถานที่ที่อัลลอฮ์ไม่สามารถมองเห็นท่านได้ แล้วจงทำบาปตามที่ท่านชอบเถิด, ข้อสี่ เมื่อเทวทูตแห่งความตายมาหาท่านเพื่อนำวิญญาณของท่านไป ท่านจงขับไล่เขาให้พ้นไปจากท่าน แล้วจงทำบาปตามที่ท่านชอบเถิด, ข้อห้า เมื่อเทวทูตแห่งนรกจะโยนท่านลงไปในไฟนรก จงห้ามเขา แล้วทำบาปตามที่ท่านชอบเถิด” (บิฮารุล อันวาร เล่ม 78 หน้า 126)

26. จงหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งที่ทำให้ท่านต้องกล่าวคำขอโทษสำหรับมัน ผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะไม่ทำสิ่งใดที่เขาจะต้องกล่าวขอโทษ ตรงข้ามกับผู้แสร้งว่าศรัทธา ที่จะทำผิดและกล่าวว่าเสียใจในภายหลังเสมอ (ฏอฮาฟุล อุกูล หน้า 248)

27. ความรีบเร่งคือความโง่ (บิฮารุล อันวาร เล่ม 78 หน้า 122)

28. อย่าอนุญาตให้ใคร(เข้ามา) ก่อนกล่าวสลาม (บิฮารุล อันวาร เล่ม 78 หน้า 117)

29. สัญลักษณ์ของความเขลาคือการโต้เถียงกับคนที่ไม่มีเหตุผล (บิฮารุล อันวาร เล่ม 78 หน้า 119)

30. สัญลักษณ์ของผู้คงแก่เรียนคือการวิจารณ์คำพูดของตนเอง และได้รับรู้มุมมองต่างๆ (บิฮารุล อันวาร เล่ม 78 หน้า 119)

Source : tebyan.net