คำสอนหนึ่งจากอิมามญะวาด (อ)

158

จงรู้ ไว้เถิดว่าอันแท้จริงแล้วท่าน (มนุษย์) นั้นไม่ได้หลุดพ้นไปจากสายตาของอัลลอฮ์ ดังนั้นจงได้พินิจดูว่าท่านนั้นจะใช้ชีวิตอย่างไร?

ประการแรกที่จะส่งผล อย่างมากต่อมนุษย์ในเรื่องของการมีความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า นั่นคือการที่มนุษย์จะต้องรับรู้และสัมผัสได้ว่า ทุกๆ การกระทำ ตลอดจนความนึกคิดของเขานั้น อยู่ในสายพระเนตรและการรับรู้ของพระองค์ทั้งสิ้น และไม่ใช่เพียงแค่การรับรู้พียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงคอยควบคุม และดูแลในสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยอีกด้วย

ดังนั้นไม่ว่าความ ศรัทธาของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเท่าใด ความรู้สึกเช่นนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งเขาผู้นั้นจะรู้สึกและสัมผัสได้ว่าทั้งหมดของการมีอยู่ของเขานั้น อยู่ในสายตาและการรับรู้ของพระผู้เป็นเจ้า และเมื่อนั้นเขาก็จะรู้ได้ว่าจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไร.

ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างสวยงาม และไพเราะว่า โลกนี้เป็นพระพักต์ของอัลลอฮ์ ดังนั้น อย่าได้กระ ทำบาปใดๆ ณ พระพักต์ของพระองค์อย่างเด็ดขาด