คำสั่งเสียอันเลอค่าของท่านอิมาม ฮะซัน อัสการี (อ.)

176

ท่าน อิมามฮะซัน อัสการี (อ.) ได้มีคำสั่งเสียในจดหมายฉบับหนึ่งที่ส่งถึง อิบนิ บาบุวัยห์ นักนิติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งในช่วงการดำรงตำแหน่งอิมามของท่าน ว่า

“โอ้ ผู้ดำเนินรอยตาม ผู้มีความเชื่อมั่น ผู้รู้ของฉัน อะบุลฮะซัน อะลี บิน ฮุเซน กุมมี ขอพระองค์ทรงประทานความสำเร็จแก่เจ้าในหนทางแห่งการแสวงหาความพึงพอใจจาก พระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานบุตรที่ดีงามแก่เจ้า

ฉันขอสั่งเสียท่านให้ มีความยำเกรงต่อพระองค์ และจงดำรงอยู่บนการนมาซ การจ่ายซะกาต (การบริจาคทรัพย์) เนื่องจากว่า การจ่ายซะกาตนั้นมาคู่กับการนมาซ นมาซของผู้ที่ปราศจากการบิรจาคทรัพย์ในหนทางของพระองค์จะไม่มีวันสมบูรณ์ อย่างเด็ดขาด

และฉันขอสั่งเสียแก่ เจ้าให้มีความมุ่งมั่นกับการขออภัยโทษจากความผิดบาป ลดละความโมโหโทโส จงมีความสัมพันธ์ไปมาหาสู่กับพี่น้องผู้ศรัทธา จงสร้างความสัมพันธ์กับเครือญาติ และจงพยายามอุตสาหะในการยื่นมือไปช่วยเหลือทุกรูปแบบแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย

จงอดทนกับผู้ที่เขาไม่ รู้ จงพร้อมที่จะให้ในกิจการงานของศาสนา จงเรียนรู้กิจการงานต่างๆ จงให้ความสำคัญกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน จงมีจิตใจที่ร่าเริงเบิกบาน และจงส่งเสริมการทำความดีและห้ามปรามการทำความชั่ว ซึ่งพระองค์อัลลอฮ (ซ.บ) ได้ทรงตรัสไว้ในบท อัล-นิซาอ์ โองการที่ 114 ว่า

“ไม่มีความดีใด ๆ ในการพูดซุบซิบอันมากมายของพวกเขา นอกจากผู้ที่ใช้ให้ทำทานหรือให้ทำสิ่งที่ดีงาม นอกจากผู้ที่ใช้ให้ทำงานหรือให้ทำสิ่งที่ดีงาม หรือให้ประนีประนอมระหว่างผู้คนเท่านั้น และผู้ใดกระทำดังกล่าวเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺแล้ว เราจะให้แก่เขาซึ่งรางวัลอันใหญ่หลวง”

ดังนั้นเจ้าจงปฏิบัติ ตามคำสั่งเสียของฉันเถิด และจงนำไปบอกกับบรรดาชีอะห์ของฉันด้วย เพื่อพวกเขาจักได้ปฏิบัติ และขอแสดงความยินดีแก่เจ้าต่อการรอคอยการมาปรากฏกายของอิมามมะห์ดี (อ.) ซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ (ศ) ได้กล่าวว่า

“กิจการงานที่ประเสร็ฐที่สุดในหมู่ประชาชาติของฉัน คือ อินติซอร ฟะรัจญ์ (การรอคอยการมาปรากฏกายของอิมามมะห์ดี)”

ชีอะห์ของเราจะอยู่ใน ความลำบากยิ่งนัก จนกว่าบุตรชายของฉันจะมาปรากฏกาย เหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ (ศ) ได้แจ้งข่าวดีไว้แล้วว่า “ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความสมานฉันฑ์ จะมีทั่วบนหน้าแผ่นดิน ภายหลังจากที่ความอยุติธรรม การกดขี่ข่มเหง การลิดรอนสิทธิ จะมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก”

ดังนั้น โอ้ชีอะห์ของฉัน โอ้ผู้ปฏิบัติตามฉัน เจ้าจงอดทนเถิด และจงสั่งให้บรรดาชีอะห์ของฉันอดทน เนื่องจากพระองค์อัลลอฮ (ซ.บ) ทรงตรัสในบท อัล-อะอ์รอฟ โองการที่ 128 ว่า “มูซาได้กล่าวแก่พวกพ้องของเขาว่า จงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์เถิด และจงอดทนด้วย แท้จริงแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ ซึ่งพระองค์จะทรงให้มันสืบทอดแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ จากปวงบ่าวของพระองค์ และบั้นปลายนั้นย่อมเป็นของผู้ยำเกรงทั้งหลาย”

เรียบเรียงโดย เชคมาลีกี ภักดี