อิมามอะลี(อ.) เจ้าชายแห่งศรัทธาชน

180

ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ได้ประจักษ์ถึงผู้นำจำนวนมากในหลายยุคสมัย ผู้นำเหล่านั้นหลายคนได้ขึ้นเป็นผู้นำโดยการใช้กำลังหรือหรือรับช่วงตำแหน่งต่อมากัน และบางคนได้รับเลือกเป็นผู้นำเพราะคุณสมบัติอันโดดเด่นที่พวกเขามี

ผู้นำในกลุ่มหลังนี้ปรากฏว่ามีบางคน ที่ผลงานของเขามีเพียงเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเขา ซึ่งไม่อาจถูกจำกัดไว้ได้ด้วยกาลเวลาและสถานที่ และการดำเนินชีวิต การทำงาน และคำสอนของผู้นำเช่นนี้จะอยู่เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่ประชาชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเรื่อยไป

อะมีรุล มุอฺมินีน อะลี อิบนฺ อบูฏอลิบ เป็นผู้นำที่มีแบบฉบับเฉพาะตัวที่โดดเด่นจากบรรดาผู้นำคนอื่นๆ ทั้งหมด นอกเหนือจากบรรดามุสลิมชีอะฮฺที่เชื่อถือศรัทธาในสถานภาพการเป็นอิมาม (ผู้นำ) และวิลายัต (ผู้สืบทอด) แล้ว

บรรดาผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมจำนวนมากก็ได้ยกย่องต่อบุคลิกภาพ และคุณสมบัติเฉพาะตัวของท่าน และพยายามนำเสนอแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้นำท่านนี้ตลอดกาล และได้เขียนหนังสือหลายร้อยเล่ม และทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวท่านอย่างมากมาย

อิมามอะลี (อ.) ได้รับการเลี้ยงดูจากท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ.) และอยู่ภายใต้การดูแลของท่าน และได้รับการปลูกฝังให้ได้มีสถานภาพเช่นนี้ มันจะไม่เป็นการกล่าวเกินความจริงไปหากจะกล่าวว่า ท่านคือของขวัญที่อิสลามมอบให้แก่โลกแห่งมนุษยชาติ

ชีวิตของอิมามอะลี(อ.) ไม่เหมือนกับชีวิตของมนุษย์คนอื่นๆ แต่ชีวิตของท่านได้ฉายให้เห็นแง่มุมของชีวิตมนุษย์ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ท่านประสูติในบ้านของอัลลอฮฺ (อัล-กะอฺบะฮฺ) และพลีชีพในบ้านของอัลลอฮฺ (มัสญิด) และหลักการสำคัญของท่านตลอดชั่วชีวิตได้เป็นที่พึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ดังนั้น ไม่ผิดแต่ประการใดที่จะกล่าวว่า

การศึกษาค้นคว้าในเรื่องชีวิตและบุคลิกภาพของอิมามอะลี (อ.) จะเป็นการหยิบยกแง่มุมหนึ่งของชีวิตท่านขึ้นมา ซึ่งจะสามารถนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับมนุษย์ที่แสวงหาสัจธรรม ไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตาม

วจนะท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ซึ่งได้ยกย่องอิมามอะลี (อ.)

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า : ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวกับอิมามอะลี(อ.) ว่า

“โอ้อะลี เจ้ามาจากฉัน และฉันมาจากเจ้า มิตรของเจ้าคือมิตรของฉัน และมิตรของฉันคือมิตรของอัลลอฮฺ ศัตรูของเจ้าคือศัตรูของฉัน และศัตรูของฉันคือศัตรูของอัลลอฮฺ

โอ้อะลี ฉันจะทำสงครามกับผู้ที่ทำสงครามกับเจ้า และจะมีสันติกับผู้ที่มีสันติกับเจ้า

โอ้อะลี เจ้ามีขุมทรัพย์อยู่ในสวรรค์ และเจ้าเป็นนายของทั้งสองด้านของสวรรค์

โอ้อะลี เจ้าคือผู้แบ่งแยกสวรรค์และนรก ไม่มีผู้ใดเข้าสวรรค์ได้นอกจากเขาจะรู้จักเจ้า และเจ้ารู้จักเขา และไม่มีผู้ใดเข้าสู่นรกได้ นอกจากเขาปฏิเสธเจ้าและเจ้าปฏิเสธเขา

โอ้อะลี เจ้า และวงศ์วานของเจ้าจะอยู่บนตำแหน่งสูง (อัล-อะอฺรอฟ) ในวันแห่งการพิพากษ์ จะรู้จักคนบาปได้ด้วยเครื่องหมายของพวกเขา และรู้จักผู้ศรัทธาได้ด้วยสัญลักษณ์ของพวกเขา

โอ้อะลี ศรัทธาชนจะไม่มีความโดดเด่นขึ้นมา ภายหลังการจากไปของฉัน ถ้าหากไม่มีเจ้า”

Source : www.tebyan.net