อิมามกับอัล-กุรอาน

186

บรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์แห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ.) ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในการอรรถาธิบาย(ตัฟซีรฺ) อัล-กุรอาน อิมามแต่ละท่านได้สอนในเรื่องการตัฟซีร และโดยแน่นอนยิ่งว่าพวกท่านมีความรู้ในสิ่งที่อยู่ในอัล-กุรอานและวิทยาการของมันมากที่สุด ผู้นำจากบรรดาลูกหลานผู้บริสุทธิ์ อิมามอะลี(อ.) คือผู้ที่มีความรู้ถึงข้อเท็จจริงและรายละเอียดทุกด้านของอัล-กุรอานมากที่สุดในบรรดาสาวกของท่านศาสดา(ศ.) ทั้งในโองการที่ชัดเจนและโองการที่คลุมเครือ และท่านรู้ว่าแต่ละโองการถูกประทานลงมาเมื่อใดและที่ใด

สำหรับอิมามอะบูมุฮัมมัด อัล-ฮะซัน อัล-อัสกะรีย์(อ.) ท่านก็เป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้นำในด้านการอธิบายอัล-กุรอาน มีการอรรถาธิบายที่พิเศษที่เรียกว่า “ตัฟซีรอิมามอัล-อัสกะรีย์” ที่ถูกถ่ายทอดมาจากท่าน นี่คือตัวอย่างของโองการหนึ่งที่ท่านอิมามได้อรรถาธิบายไว้

อะบูฮาชิม อัล-ญะอฺฟะรีย์ กล่าวว่า “ครั้งหนึ่ง ฉันอยู่กับอิมามอะบูมุฮัมมัด(อ.) และได้ถามท่านเกี่ยวกับโองการของอัลลอฮฺที่ว่า“และเราได้ให้คัมภีร์เป็นมรดกสืบทอดมา แก่บรรดาผู้ที่เราคัดเลือกแล้วจากปวงบ่าวของเรา บางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้อธรรมแก่ตัวเอง และบางคนในหมู่พวกแป็นผู้เดินสายกลาง และบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้รุดหน้าในการทำความดีทั้งหลาย ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ นั่นคือความโปรดปรานอันใหญ่หลวง” (อัล-กุรอาน 35/32)

ท่านกล่าวว่า “โองการนี้ถูกประทานมาในเรื่องลูกหลานของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ผู้ที่อธรรมต่อตัวเขาเอง คือผู้ที่ไม่รู้จักอิมาม และผู้เดินสายกลางคือผู้ที่รู้จักอิมาม และผู้รุดหน้าในการกระทำความดีโดยอนุมัติของอัลลอฮฺคือ อิมาม”

น้ำตาของฉันไหลและคิดกับตัวเองถึงสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงมอบให้แก่ลูกหลานของมุฮัมมัด(ศ.) อิมาม(อ.) มองฉันและกล่าวว่า “เธอได้บอกตัวเธอเองถึงความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของลูกหลานของมุฮัมมัด(ศ.) ขอบคุณอัลลอฮฺเถิดที่พระองค์ได้ทำให้เธอรักพวกเขา เธอจะถูกเรียกพร้อมกับพวกเขาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ เมื่อมนุษย์ทุกคนจะถูกเรียกพร้อมกับอิมามของเขา จงยินดีเถิด อบูฮาชิม เธออยู่ในฐานะที่ดี”

Source : www.tebyan.net