อิมามซัยนุลอาบิดีน (อ.) สอนเรื่อง “สิทธิ”

185

อิมามอะลี บิน ฮุเซน ซัยนุลอาบิดีน (อ.) อิมามท่านที่สี่จากครอบครัวของท่านศาสดา ได้สอนถึงเรื่องสิทธิไว้อย่างมากมาย ปัจจุบันได้ถูกรวบรวมจัดเป็นรูปเล่มหนังสือชื่อ ริซาละฮฺ อัล-ฮุกูก (ตำราว่าด้วยเรื่องสิทธิ) ในหนังสือเล่มนี้ ท่านอิมาม(อ.) ได้อธิบายถึงตัวอย่างของสิทธิต่างๆ 51 สิทธิ ซึ่งอะฮฺลุลเบต อะคาเดมี จะขอนำมาเสนอเพียงบางสิทธิเท่านั้น

ต่อไปนี้คือเนื้อหาบางส่วนจากตำราสิทธิของท่านอิมาม(อ.)

* ขออัลลอฮฺทรงประทานความเมตตาแก่ท่าน ให้ได้รู้ว่าอัลลอฮฺนั้นทรงสิทธิต่อพวกท่าน สิทธิเหล่านี้รายล้อมอยู่รอบตัวท่านในทุกอิริยาบถ ในการพักผ่อนของพวกท่าน ในทุกส่วนของร่างกายท่าน และทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านใช้ สิทธิเหล่านี้บางอย่างเป็นเรื่องใหญ่และบางอย่างเป็นเรื่องเล็ก

* สิทธิของอัลลอฮฺ : สิทธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือพวกท่านคือสิทธิจากอัลลอฮฺ และมันคือรากของสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด…

สิทธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลลอฮฺที่มีเหนือพวกท่านก็คือ การเคารพภักดีต่อพระองค์โดยไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นภาคีหุ้นส่วนกับพระองค์ทั้งสิ้น ถ้าหากท่านทำสิ่งนั้นด้วยหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะให้ท่านได้รับอย่างพอเพียงในสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องมีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า…

* สิทธิของมารดา : สิทธิของมารดาที่มีเหนือท่านคือ นางได้อุ้มท่านไว้ในที่ซึ่งไม่มีใครจะอุ้มใครอื่นได้ นางได้ให้อาหารแก่ท่านจากหัวใจของนาง ซึ่งไม่มีใครจะให้แก่ใครอื่นใด นางได้ปกป้องท่านด้วยทุกส่วนของร่างกายนาง นางไม่ใยดีกับความหิวโหยของตัวเองตราบใดที่ท่านกินอิ่ม และไม่ใยดีกับความกระหายของตัวเองตราบใดที่ท่านได้ดื่ม และไม่ใยดีกับความเปล่าเปลือยของตัวเองตราบใดที่ท่านมีเครื่องนุ่งห่ม ไม่ใยดีว่าจะต้องตากแดดร้อนตราบใดที่ท่านได้อยู่ในร่มเงา นางยอมสละการนอนหลับของตัวเองเพื่อท่าน นางปกป้องท่านจากความหนาวและความร้อนเพื่อท่านจะได้มีชีวิตอยู่ ท่านจะไม่มีความสามารถขอบคุณนางได้เลยถ้าหากอัลลอฮฺไม่ช่วยท่าน…

* สิทธิของเพื่อนบ้าน : คือท่านต้องระวังรักษาให้เขา(ทรัพย์สินของเขา) ในเวลาที่เขาไม่อยู่ นับถือเขาเมื่อเขาอยู่และช่วยเหลือเมื่อเขาถูกเข้าใจผิด อย่ากระทำการใดที่จะสร้างความอับอายให้แก่เขา ถ้าท่านรู้เรื่องเลวร้ายใดๆ เกี่ยวกับเขา ให้เก็บมันเป็นความลับ ถ้าท่านรู้ว่าเขาจะยอมรับคำแนะนำของท่านก็จงให้คำแนะนำแก่เขา อย่าปล่อยเขาไว้ตามลำพังเมื่อเขาประสบความยากลำบาก ช่วยเหลือเขาจากปัญหาของเขา ให้อภัยถ้าหากเขาเข้าใจท่านผิดและปฏิบัติต่อเขาด้วยความเอื้อเฟื้อ

* สิทธิของครู : สิทธิของครูที่มีเหนือพวกท่านคือ ท่านต้องมองเขาด้วยความนับถือ รับฟังเขาด้วยความสนใจอย่างเต็มที่ นั่งอยู่ต่อหน้าเขาด้วยความเคารพและไม่ขึ้นเสียงดังเมื่ออยู่ต่อหน้าเขา ถ้ามีผู้ใดถามคำถามหนึ่งต่อเขา ท่านต้องไม่ชิงตอบแต่ให้เขาเป็นผู้ตอบเอง อย่าพูดกับใครหรือพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นต่อหน้าเขา

ท่านต้องปกปิดความผิดพลาดของเขาและพูดถึงคุณลักษณะที่ดีของเขา ออกห่างจากศัตรูของเขาและอย่าเป็นศัตรูกับมิตรสหายของเขา ถ้าหากท่านทำได้ทั้งหมดเหล่านี้ มะลาอิกัต(เทวทูต) จะเป็นพยานว่าท่านได้ทำในสิ่งที่ถูกกำหนดให้ทำแล้ว และว่าท่านได้แสวงหาความรู้จากเขาเพื่อความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺเท่านั้น

Sourced: Sibtayn.com